Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
7 resultaten

Grondwettelijk Hof 07-02-2018

Nationaliteit – Verlies van de Belgische nationaliteit – Vervallenverklaring – Ernstige tekortkomingen aan de verplichtingen als Belgische burger

Grondwettelijk Hof 11-01-2018

Nationaliteit – Vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit – Artikel 23 WBN – Openbaarheid van de terechtzittingen – Uitzonderingen – Context (algemeen dreigingsniveau) – Niet-openbaarheid van de terechtzitting

Grondwettelijk Hof 12-10-2017

Betalingsbevel – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Artikelen 1338 en
1340 Ger.W. – Artikel 7 Verordening 1896/2006 – Grensoverschrijdende aard
van het geschil – Geen strijdigheid

Grondwettelijk Hof 27-04-2017

Uitvoerbaarheid – Gerechtelijk recht – Artikel 1412quinquies Ger. W. – Bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging – Goederen die niet in beslag kunnen worden genomen – Eigendommen van een buitenlandse mogendheid die zich bevinden op het grondgebied van het Koninkrijk – Onmogelijkheid van beslag – Uitzonderingen – Voorwaarden – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Interpretatie volgens gewoonterechtelijke regels van internationaal recht

Grondwettelijk Hof, 22-09-2016

Huwelijk – Beroep tegen de weigering om het huwelijk te voltrekken – Rechtsplegingsvergoeding – Artikel 1022 Ger.W.

Grondwettelijk Hof 28-05-2015

Grondwettelijk recht – Bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten – Internationale samenwerking – Federale bevoegdheden – Internationale betrekkingen – Leiding van de buitenlandse betrekkingen – Benoeming van diplomatieke en consulaire ambtenaren – Regeling van het statuut van het diplomatiek personeel – Samenwerking tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten – Vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gewesten in de diplomatieke en consulaire posten

Grondwettelijk Hof 05-03-2015

Nationaliteit – Vreemdeling die huwt met een Belg – Procedure van nationaliteitsverklaring – Voorwaarden – Verblijf van de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in België samen – Huwelijk uitgesteld door een door de ambtenaar van de burgerlijke stand genomen beslissing tot weigering van het voltrekken van het huwelijk – Het niet in aanmerking nemen van de periode van wettelijk samenwonen