Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van Justitie 11-06-2015, C-226/13, C-245/13, C-247/13 en C-578/13, Stefan Fahnenbrock e. a. / Hellenische Republik

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken – Verordening 1393/2007 (Betekening) – Artikel 1, lid 1 – Begrip ‘burgerlijke of handelszaak’ – Aansprakelijkheid van de Staat voor ‘acta iure imperii’

Hof van Justitie 11-06-2015, C-649/13, Comité d’entreprise de Nortel Networks SA e.a. / Cosme Rogeau

Prejudiciële verwijzing – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikelen 2, onder g), 3, lid 2, en 27 – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Hoofdinsolventieprocedure – Secundaire insolventieprocedure – Bevoegdheidsconflict – Exclusieve of gedeelde bevoegdheid – Bepaling van het toepasselijke recht – Vaststelling van de goederen van de schuldenaar die onder de secundaire insolventieprocedure vallen – Lokalisatie van die goederen – Goederen die zich in een derde Staat bevinden

Hof van Justitie 13-05-2015, C-536/13, “Gazprom” OAO

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Toepassingsgebied – Arbitrage – Daarvan uitgesloten – Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken – Bevel uitgevaardigd door een in een lidstaat gevestigd scheidsgerecht – Bevel ertoe strekkende dat de inleiding of de voortzetting van een procedure voor een gerecht van een andere lidstaat wordt verhinderd – Bevoegdheid van de gerechten van een lidstaat om erkenning van de scheidsrechterlijke uitspraak te weigeren – Verdrag van New York van 1975

Hof van Justitie 16-04-2015, C-557/13, Hermann Lutz / Elke Bäuerle

Prejudiciële verwijzing – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikelen 4 en 13 – Insolventieprocedure – Betaling die na de datum van opening van de insolventieprocedure wordt verricht op basis van een vóór die datum gelegd beslag – Vordering tot nietigverklaring van een handeling die schadelijk is voor de belangen van de schuldeisers – Verjaringstermijnen, termijnen voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring en vervaltermijnen – Vormvoorschriften voor een vordering tot nietigverklaring – Toepasselijk recht

Hof van Justitie 21-05-2015, C-322/14, Jaouad El Majdoub / CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 23 – Overeenkomst tot aanwijzing van de bevoegde rechter – Vormvereisten – Elektronische mededeling waardoor de overeenkomst duurzaam geregistreerd wordt – Begrip – Algemene verkoopvoorwaarden die kunnen worden geraadpleegd en afgedrukt via een link die deze in een nieuw venster toont – ‘click wrapping’

Hof van Justitie 21-05-2015, C-352/13, Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA / Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret SA, e.a.

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Bijzondere bevoegdheden – Artikel 6, lid 1 – Beroep gericht tegen in verschillende lidstaten gevestigde verweerders die hebben deelgenomen aan een met artikel 81 EG en artikel 53 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte strijdig verklaarde mededingingsregeling, ertoe strekkende dat deze hoofdelijk worden veroordeeld tot schadevergoeding en ter verkrijging van informatie – Bevoegdheid van het aangezochte gerecht jegens de medeverweerders – Afstand van instantie ten aanzien van de verweerder met woonplaats in de lidstaat van het aangezochte gerecht – Bevoegdheid inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad – Artikel 5, lid 3 – Forumkeuzebedingen – Artikel 23 – Doeltreffende uitvoering van het kartelverbod