Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van Justitie 09-09-2015, C-240/14, Eleonore Prüller-Frey / Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

Prejudiciële verwijzing – Aansprakelijkheid van de luchtvervoerders bij ongevallen – Schadevordering – Verdrag van Montreal – Verordening (EG) nr. 2027/97– Vlucht die gratis door de eigenaar van een onroerend goed wordt uitgevoerd met als doel dit onroerend goed aan een mogelijke koper te tonen – Verordening (EG) nr. 864/2007 – In het nationale recht voorziene rechtstreekse vordering op de verzekeraar van de wettelijke aansprakelijkheid

Hof van Justitie 09-09-2015, C-4/14, Christophe Bohez / Ingrid Wiertz

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Artikelen 1, lid 2, en 49 – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Uitgesloten gebieden – Familierecht –Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 47, lid 1 – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid – Beslissing betreffende het omgangsrecht waarbij een dwangsom is opgelegd – Tenuitvoerlegging van de dwangsom

Hof van Justitie 10-09-2015, C-47/14, Holterman Ferho Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH, Ferho Frankfurt GmbH / Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Artikel 5, punt 1 – Bevoegdheid inzake verbintenissen uit overeenkomst – Artikel 5, punt 3 – Bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Artikelen 18 tot en met 21 – Individuele verbintenis uit arbeidsovereenkomst – Overeenkomst als directeur van een vennootschap – Beëindiging van de overeenkomst – Redenen – Onbehoorlijke vervulling van de taak en onrechtmatig handelen – Vordering strekkende tot verklaring voor recht en schadeloosstelling – Begrip ‘individuele verbintenis uit arbeidsovereenkomst’

Hof van Justitie 16-07-2015, C-184/14, A / B

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Bevoegdheid op het gebied van onderhoudsverplichtingen – Verordening (EG) nr. 4/2009 – Artikel 3, onder c), en d) – Verzoek betreffende een onderhoudsverplichting ten behoeve van minderjarige kinderen dat samengaat met de scheidingsprocedure van ouders, die is ingeleid in een andere lidstaat dan die waar de kinderen hun gewone verblijfplaats hebben

Hof van Justitie 16-07-2015, C-681/13, Diageo Brands BV / Simiramida-04 EOOD

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen – Weigeringsgronden – Schending van de openbare orde van de aangezochte staat – Beslissing van een rechterlijke instantie in een andere lidstaat die strijdig is met het Uniemerkenrecht – Richtlijn 2004/48/EG – Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten – Gerechtskosten

Hof van Justitie 16-09-2015, C-519/13, Alpha Bank Cyprus Ltd / Dau Si Senh e.a.

Justitiële samenwerking in burgerlijke of in handelszaken ‒ Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken ‒ Verordening (EG) nr. 1393/2007 ‒ Artikel 8 – Weigering van ontvangst van een stuk ‒ Geen vertaling van een van de verzonden documenten ‒ Ontbreken van het in bijlage II bij die verordening opgenomen modelformulier ‒ Gevolgen