Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van Cassatie 10-04-2003

Internationale adoptie – Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden – artikelen 14 en 8 – uitwerking in de Belgische
rechtsorde – geen plicht tot toekenning van het statuut van adoptant of
geadopteerde

Hof van Cassatie 10-04-2003

Verstoting naar Marokkaans recht – erkenning in België – artikel 570 Ger. W. – rechten van verdediging – voorlopige maatregelen
tijdens de echtscheidingsprocedure – toepasselijk recht

Hof van Cassatie 16-01-2004

WBN – artikel 12bis – nationaliteitsverklaring – voorwaarden – hoofdverblijf sedert ten minste zeven jaar in België gevestigd

Hof van Cassatie 19-03-2004

Verdrag van Den Haag van 1971 (Verkeersongevallen) – toepassingsgebied – artikel 29bis van de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen – rechtstreekse vordering van het slachtoffer tegen de verzekeraar