Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van Cassatie 05-06-2007

Onderhoudsgeld – Misdrijf van familieverlating – Plaats van het misdrijf bepaalt de territoriaal bevoegde strafrechter – Artikel 31 Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Misdrijf kan worden geacht te zijn gepleegd op de verblijfplaats van de onderhoudsplichtige indien de onderhoudsgerechtigde in België een uitvoerbaarverklaring verkreeg van het vreemde veroordelende vonnis – Gedwongen tenuitvoerlegging van het vonnis mogelijk op de verblijfplaats van de onderhoudsplichtige

Hof van Cassatie 06-05-2007

Internationale bevoegdheid - Beschermingsmaatregelen ten aanzien van minderjarigen – Internationaal en territoriaal bevoegde jeugdrechter – Onduidelijke rechtsgrond, waarschijnlijk Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis)

Hof van cassatie 10-11-2005

Arbitrage – Nietigheidsgrond arbitrale sententie – Artikel 1704 Ger. W. – Miskenning van de bewijskracht levert geen schending van de motiveringsplicht in de zin van artikel 1704, 2, i op – Verkeerde uitlegging akte impliceert niet dat arbitrale sententie werd gesteund op een feit waaromtrent partijen geen verweer hebben kunnen voeren

Hof van Cassatie 10-11-2006

Betekening – Haagse betekeningsverdragen – Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959 – Ogenblik betekening en stuiting verjaring – Ontvangst van het stuk door de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht in het rechtsgebied waarvan de geadresseerde zich bevindt – Non bis in idem – Cassatieberoep onontvankelijk

Hof van Cassatie 18-06-2007

Toepasselijk recht op gevolgen echtscheiding en onderhoudsgeld na echtscheiding – Artikel 3, derde lid B.W. (oud) – Verstoting naar Marokkaans recht – Lex patriae communis – Geen afwijking van normaal toepasselijk recht omwille van het feit dat geen recht op onderhoudsgeld voor de onschuldige echtgenoot is voorzien – Artikel 301 B.W. is niet van internationale openbare
ordeVerstoting naar Marokkaans recht – Toepasselijk recht op gevolgen echtscheiding en onderhoudsgeld na echtscheiding – Artikel 3, derde lid B.W.
(oud) – Lex patriae communis – Geen afwijking van normaal toepasselijk recht
omwille van het feit dat geen recht op onderhoudsgeld voor de onschuldige
echtgenoot is voorzien – Artikel 301 B.W. is niet van internationale openbare
orde

Hof van cassatie 28-05-2006

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 18 – Forum van acceptatie – Exceptie van onbevoegdheid wegens bestaan bevoegdheidsbeding – In limine litis opwerpen, vóór elk verweer ten gronde – Begrip ‘verweer ten gronde’ beoordelen volgens lex fori – Artikel 854 Ger. W. – Akkoord met aanstelling
gerechtsdeskundige bij wijze van voorafgaande maatregel vormt een verweer
ten gronde waarmee impliciet maar zeker bevoegdheid is erkend