Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van Cassatie 15-12-2006

Opeenvolgende koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken – Vordering wegens verborgen gebreken van (Belgische) eindkoper tegen oorspronkelijke (Italiaanse) verkoper – Toepasselijk recht op de oorspronkelijke vrijwaringsverbintenis en exoneratiebeding –Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) als onderdeel van het Italiaanse recht via oproeping als lex contractus – Niet-naleving van de korte termijn voor het instellen van een vordering zoals voorzien in artikel 39.2 Weens Koopverdrag (CISG) – Vrijwaringsvordering is toebehoren van de verkochte zaak – Tegenwerpelijkheid excepties en verweermiddelen uit de oorspronkelijke rechtsverhouding

Hof van Cassatie 27-04-2007

Toepasselijk recht – Artikelen 17.1 (wettelijk vermoeden) en 17.4.b (ontheffingsgrond) CMR-verdrag – Vervoersovereenkomst – Aansprakelijkheid vervoerder en afzender – Gebrek in de verpakking door de afzender is oorzaak van de schade – Afwezigheid van voorbehoud omtrent de staat van de verpakking bij inontvangstneming door de vervoerder kan relevant zijn voor de toepassing van artikel 10 CMR-verdrag (aansprakelijkheid van de afzender jegens de vervoerder), doch sluit het beroep van de vervoerder op de ontheffingsgrond van artikel 17.4.b CMR-verdrag niet uit

Hof van Cassatie 27-04-2007

Internationaal spoorvervoer – Borgstelling conform het Koninklijk besluit van 18 maart 1991 – Verbintenis van de vervoerder jegens de ondervervoerder is geen verbintenis die het gevolg is van een door de vervoerder uitgevoerd transport

Hof van Cassatie 29-09-2006

Vervoersovereenkomst – Toepasselijk recht – Aansprakelijkheid vervoerder – Termijn voor protest – Artikel 91, A, § 3, 6° Zeewet – Protest bij uiterlijk zichtbaar verlies of schade ten laatste op het ogenblik van het weghalen van de goederen en van hun overgifte aan de krachtens de vervoersovereenkomst op de aflevering rechthebbende persoon – Tijdstip van juridische aflevering in de zin van artikel 91 is in principe tijdstip van feitelijke aflevering – Dat tijdstip mag in cognossement worden bepaald op tijdstip van overhandiging van de goederen aan de douane in zoverre de mogelijkheid voor de rechthebbende om protest te formuleren op dat conventioneel bepaalde tijdstip niet wordt uitgesloten