Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
215 resultaten

Hof van beroep Gent 07-04-2016

Huwelijk – niet-erkenning – artikel 24 WIPR – openbare orde

Hof van beroep Antwerpen 17-05-2022

Opmaak Belgische akte van burgerlijke stand op grond van buitenlandse akte
van burgerlijke stand (artikel 68 oud BW) – Buitenlandse huwelijksakte –
Erkenning buitenlandse echtscheidingsbeslissing – Onverenigbaarheid met een
in België gewezen beslissing (artikel 25, § 1, 5° WIPR) – Belgische
echtscheidingsbeslissing – Geen erkenning – Erkenning buitenlandse
huwelijksakte – Artikel 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle –
Grondvoorwaarden om te huwen – Artikel 147 oud BW (verbod bigamie) –
Eerder huwelijk – Ontbinding in het buitenland – Parallelle
echtscheidingsvordering in België – Erkenning buitenlandse
echtscheidingsbeslissing – Miskenning eerdere aanhangigheid van een
vordering in België (artikel 25, § 1, 6° WIPR) – Geen erkenning – Artikel 21 WIPR
– Openbare orde – Geen schending – Artikel 18 WIPR – Wetsontduiking –
Afwezigheid van wetsontduiking – Artikel 12 EVRM – Recht om te huwen – Geen
schending – Artikel 8 EVRM – Niet-erkenning buitenlandse huwelijkskakte niet
evenredig – Schending Artikel 8 EVRM – Erkenning buitenlandse huwelijksakte

Hof van beroep Brussel 01-06-2021

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 5.3 –
Onrechtmatige daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft
voorgedaan – Zuiver financiële schade zonder bijkomende omstandigheden –
Geen relevant aanknopingspunt – Artikel 15, (1)c en artikel 16(1) niet van
toepassing – Geen contractuele relatie – Belgische rechter niet bevoegd

Hof van beroep Brussel 12-04-2021

Verdrag van Den Haag van 1965 (betekening) – Artikel 5.3 – Verordening
1393/2007 (Betekening) – Artikel 8 – Ontbreken vertaling – Geen
nietigheidssanctie – Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel
I) – Artikel 5.3 – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 5.3 – Onrechtmatige
daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Zuiver
financiële schade zonder bijkomende omstandigheden – Geen relevant
aanknopingspunt – Geen bijzondere omstandigheden – Belgische rechter niet
bevoegd

Hof van beroep Brussel 20-05-2022

Koop-verkoopovereenkomst – Weens Koopverdrag (CISG) – Bewijs van de
tekortkoming door een van de partijen – Artikel 11 Weens Koopverdrag – Vrij
bewijsregime – Geen expliciete regel inzake bewijslast – Geen algemeen beginsel
waarop het Verdrag berust – Toepasselijk recht – Verordening 593/2008 (Rome
I) – Artikel 18 – Toepassing van de lex contractus – Afwezigheid van rechtskeuze
– Recht van de gewone verblijfplaats van de verkoper (artikel 4)

Hof van beroep Gent 03-09-2020

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) –
Artikel 8 – Gewone verblijfplaats van het kind – Perpetuatio fori - Artikel 10 –
Ongeoorloofde overbrenging van het kind – Artikel 9 – Voorwaarden – Artikel 19
– Aanhangigheid – Voorwaarden – Artikel 15 – Verwijzing naar een gerecht dat
beter in staat is de zaak de behandelen – Voorwaarden – Bijzondere band –
Belang van het Kind – Toepasselijk recht – Verdrag van Den Haag van 1996
(kinderbescherming)

Hof van beroep Gent 03-09-2020

Nationaliteit – Onmogelijkheid zich een geboorteakte te verschaffen –
Onmogelijkheid zich een akte van bekendheid te verschaffen – Artikel 5, §3 WBN
– Verzoek een beëdigde verklaring te mogen afleggen – Artikel 5, §4 WBN –
Geweigerd

Hof van beroep Gent 18-02-2021

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) –
Artikel 15 – Verwijzing naar een gerecht dat beter in staat is de zaak de
behandelen – Oostenrijkse rechter – Aanvaarding van de bevoegdheid –
Beslissing in kracht van gewijsde getreden – Beslissing waarbij de Belgische
rechter afziet van de uitoefening van de bevoegdheid - Kosten

Hof van beroep Gent 25-11-2021

Existence d’un Etat – Conditions – Convention de Montevideo – Coutume
internationale de portée universelle – Appréciation par le pouvoir judiciaire –
Apatridie

Hof van beroep Brussel 09-09-2021

Huwelijk – Polygamie – Overlevingspensioen – Twee huwelijken met dezelfde echtgenote na huwelijk met andere echtgenote – Intentie om een duurzame levensgemeenschap te creëren