Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
134 resultaten

Hof van beroep Brussel 01-06-2021

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 5.3 –
Onrechtmatige daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft
voorgedaan – Zuiver financiële schade zonder bijkomende omstandigheden –
Geen relevant aanknopingspunt – Artikel 15, (1)c en artikel 16(1) niet van
toepassing – Geen contractuele relatie – Belgische rechter niet bevoegd

Hof van beroep Brussel 12-04-2021

Verdrag van Den Haag van 1965 (betekening) – Artikel 5.3 – Verordening
1393/2007 (Betekening) – Artikel 8 – Ontbreken vertaling – Geen
nietigheidssanctie – Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel
I) – Artikel 5.3 – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 5.3 – Onrechtmatige
daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Zuiver
financiële schade zonder bijkomende omstandigheden – Geen relevant
aanknopingspunt – Geen bijzondere omstandigheden – Belgische rechter niet
bevoegd

Hof van beroep Brussel 20-05-2022

Koop-verkoopovereenkomst – Weens Koopverdrag (CISG) – Bewijs van de
tekortkoming door een van de partijen – Artikel 11 Weens Koopverdrag – Vrij
bewijsregime – Geen expliciete regel inzake bewijslast – Geen algemeen beginsel
waarop het Verdrag berust – Toepasselijk recht – Verordening 593/2008 (Rome
I) – Artikel 18 – Toepassing van de lex contractus – Afwezigheid van rechtskeuze
– Recht van de gewone verblijfplaats van de verkoper (artikel 4)

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 10-06-2022

Overheidsopdracht – Aanbesteding georganiseerd door een buitenlandse
overheidsinstelling – Beroep door onderneming wiens bod niet weerhouden
werd – Internationale bevoegdheid van de Belgische rechter – Openbare dienst
van een vreemde Staat – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Burgerlijke en
handelszaken – Uitsluiting van geschillen i.v.m. de aansprakelijkheid van de
Staat wegens een handeling van het openbaar gezag – Optreden van de
overheidsdienst in het kader van de openbare aanbesteding – Voorwerp van de
openbare aanbesteding – Aard van de geleverde diensten – Geen band met een
bijzondere bevoegdheid van een overheidsinstelling – Artikel 7(2) Verordening
1215/2012 Brussel Ibis – Verbintenissen uit onrechtmatige daad

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 21-10-2020

Overheidsopdracht – Aanbesteding georganiseerd door een buitenlandse
overheidsinstelling – Beroep door onderneming wiens bod niet weerhouden
werd – Internationale bevoegdheid van de Belgische rechter – Administratieve
akte – Territoriaal karakter van het administratief recht – IPR niet relevant –
Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Burgerlijke en handelszaken – Optreden
van overheidsdienst in de uitoefening van de bijzondere bevoegdheden als
overheidsdienst – Geschil valt buiten Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) –
WIPR – Geschil valt buiten het internationaal privaatrecht

Familierechtbank Brussel 03-05-2021

Adoptie – Erkenning – Artikel 23 WIPR – Kameroen – Volwassene – Artikel 365-
2 BW – Omzeiling nationaliteit- en verblijfswetgeving

Familierechtbank Brussel 15-02-2022

Echtscheiding – Internationale bevoegdheid – Artikel 7.1 Verordening
2201/2003 (Brussel IIbis) – Forum necessitatis – Artikel 11 WIPR – Toepasselijk
recht – Verordening 1259/2010 (Rome III) - Artikel 8.1 – Echtscheiding niet
toegestaan onder Filipijns recht – Artikel 10 Rome III – Toepassing lex fori

Hof van beroep Brussel 09-09-2021

Huwelijk – Polygamie – Overlevingspensioen – Twee huwelijken met dezelfde echtgenote na huwelijk met andere echtgenote – Intentie om een duurzame levensgemeenschap te creëren

Familierechtbank Brussel 14-12-2020

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Nietigverklaring huwelijk –
Artikel 3, 1, a Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Gewone verblijfplaats –
Artikel 46 WIPR – Grondvoorwaarden huwelijk – Artikel 21 WIPR – Openbare
orde – Artikel 146bis BW – Schijnhuwelijk

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 26-06-2020

Toepasselijk recht – Erkenning – Afstamming – Draagmoederschap – Erkenning
van vaderschap – Toestemming van de moeder – Artikel 62 WIPR – Artikel
329bis, § 2 BW – Buitenlandse authentieke akten (Oekraïne) – Verklaringen door
de moeder – Artikel 27 WIPR – Morele schadevergoeding – Artikel 8 EVRM –
Artikels 1382 en 1383 BW – Afwezigheid van fout door de Belgische Staat