Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
10 resultaten

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Hasselt) 11-12-2018

Betalingsbevel – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Artikel 16 –
Verweerschrift tegen het Europees betalingsbevel – Termijn indienen
verweerschrift – Rechtstreekse betekening of kennisgeving – Artikel 15 – Duits
recht – Nationale civielrechtelijke procedure – Artikel 17 – Internationale
bevoegdheid – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 26 – Stilzwijgende
aanvaarding

Rechtbank eerste aanleg Hasselt 27-12-2011

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 3, 1, a), eerste gedachtestreepje – Echtscheiding –Bevoegdheid Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 55, §1, 1e WIPR – Belgisch recht van toepassing - Internationale bevoegdheid – Artikel 42, 2e WIPR – Vereffening-verdeling huwelijksvermogen – Bevoegdheid Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikelen 49 en 50 iuncto artikel 53, §1, 6e WIPR – Nederlands recht van toepassing

Rechtbank van eerste aanleg Hasselt 01-02-2011

Toepassingsgebied Verordening 44/2001 (Brussel I) en Verordening 1215/2012 (Brussel IIbis) – Onderhoudsverplichtingen

Rechtbank van eerste aanleg Hasselt 16-02-2010

Internationale bevoegdheid – WIPR – Artikel 66 – Adoptie – Gewone verblijfplaats adoptant – Toepasselijk recht – Artikel 67 – Lex patriae adoptant – Spaans recht – Toepassing van het Belgisch recht omdat de toepassing van het Spaans recht kennelijk het hogere belang van de geadopteerde zou schaden

Rechtbank van eerste aanleg Hasselt 27-04-2010

Erkenning – WIPR – Artikel 25 – Turks echtscheidingsvonnis – Geen weigeringsgronden – Geen simulatie aanknoping met Turkije om internationale bevoegdheid te manipuleren

Rechtbank van eerste aanleg Hasselt 17-10-2006

Erkenning vreemd echtscheidingsvonnis – Artikel 25, § 1, 7° WIPR– Weigering op grond van beweerdelijke exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechters onterecht

Rechtbank van eerste aanleg Hasselt 31-10-2006

Erkenning vreemd echtscheidingsvonnis – Artikel 25, § 1, 7° WIPR – Weigering op grond van beweerdelijke exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechters onterecht

Rechtbank van koophandel Hasselt 01-02-2006

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 26 – verstek – ambtshalve bevoegdheidscontrole – artikel 23 – forumbeding – vormvereisten – gebruikelijke handelwijze – Betekening – (Oude) Verordening 1348/2000 (Betekening) – cumulatie van betekeningen – artikelen 4 en 14 – Europese Executoriale Titel (EET) – Verordening 805/2004 (EET) – artikel 6 – waarmerking als EET – bevoegde instantie – rechtsprekende handeling – minimumnormen – artikel 19 – procedure tot heroverweging – niet aanwezig in Belgische rechtsorde

Arbeidsrechtbank Hasselt 19-06-2000

Arbeidsovereenkomst - bevoegdheidsbeding – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – toepasselijke versie

Rechtbank van koophandel Hasselt 22-05-2002

Internationale koopovereenkomst – toepasselijk recht – Weens Koopverdrag (CISG) – bewijs - schadevergoeding