Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van Justitie 27-04-2006, C-96/04, Standesamt Stadt Niebüll

Toepasselijk recht – Naam – Band met twee rechtsstelsels – Kind met Duitse nationaliteit en Deense woonplaats – Vaststelling van de naam – Deens internationaal privaatrecht – Lex domicilii – Deens recht – Vaststelling dubbele familienaam in de geboorteakte volgens Deens naamrecht – Duits internationaal privaatrecht – Artikel 10, eerste lid EGBGB – Lex patriae – Duits recht – Weigering erkenning dubbele familienaam volgens Duits recht – Jurisdictioneel beroep tegen weigering afgewezen – Administratieve procedure tot overdracht van het recht tot vaststelling van de naam aan één van de ouders bij gebrek aan keuze door de beide ouders samen – Prejudiciële vraag aangaande de verenigbaarheid van de conflictregel met het vrij verkeer van personen – Verwijzende instantie treedt op als bestuursorgaan – Onbevoegdheid van het Hof

Hof van Justitie 27-11-2007, C-435/06, C.

Tenuitvoerlegging beslissing tot ondertoezichtstelling en plaatsing van kinderen buiten eigen gezin – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Toepassingsgebied – Artikel 1, lid 1, sub b – Burgerlijke zaken betreffende de toekenning, de uitoefening, de overdracht, de beperking of de beëindiging van de ouderlijke verantwoordelijkheid – Maatregelen tot bescherming van het kind niet uitgesloten – Beslissingen tot plaatsing van het kind uitdrukkelijk voorzien – Burgerlijke zaken is een autonoom begrip en kan ook maatregelen omvatten die naar nationaal recht onder het publiekrecht vallen – Voorrang gemeenschapsrecht – Artikel 59 – Een geharmoniseerde nationale regeling betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van administratieve beslissingen kan niet worden toegepast op beslissingen waarop de verordening van toepassing is – Nazicht van de toepasselijkheid ratione temporis

Hof van Justitie 29-11-2007, C-68/07, Sundelind Lopez

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Echtscheiding – Uitlegging artikelen 6 en 7 – Verweerder geen gewone verblijfplaats noch nationaliteit van een lidstaat – Mogelijkheid tot toepassing van nationale regels van internationale bevoegdheid – Toepassing artikelen 7, eerste lid en 17 niet afhankelijk van hoedanigheid verweerder zoals omschreven in artikel 6 maar enkel van de vraag of er een rechterlijke instantie van een lidstaat bevoegd is krachtens de artikelen 3 tot en met 5 – Toepassingsgebied ratione personae strekt zich uit tot onderdanen van derde landen die een voldoende sterke band hebben met een van de lidstaten in de vorm van een reëel aanknopingspunt zoals tot uitdrukking gebracht in de bevoegdheidscriteria – Bevoegdheid voor een gerecht van een lidstaat krachtens de verordening sluit een beroep op nationale bevoegdheidsregels uit – Uitlegging conform het doel van de verordening tot verzekering van het vrije verkeer van personen door invoering van uniforme bevoegdheidsregels

Hof van Justitie 30-06-2005, C-96/04, conclusie van advocaat-generaal F. G. Jacobs

Toepasselijk recht – Naam – Band met twee rechtsstelsels – Kind met Duitse nationaliteit en Deense woonplaats – Vaststelling van de naam – Deens internationaal privaatrecht – Lex domicilii – Deens recht – Vaststelling dubbele familienaam in de geboorteakte volgens Deens naamrecht – Duits internationaal privaatrecht – Artikel 10, eerste lid EGBGB – Lex patriae – Duits recht – Weigering erkenning dubbele familienaam volgens Duits recht – Jurisdictioneel beroep tegen weigering afgewezen – Administratieve procedure tot overdracht van het recht tot vaststelling van de naam aan één van de ouders bij gebrek aan keuze door de beide ouders samen – Prejudiciële vraag aangaande de verenigbaarheid van de conflictregel met het vrij verkeer van personen – Verwijzende instantie treedt op als bestuursorgaan – Onbevoegdheid van het Hof