Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van Cassatie 03-12-2007

Erkenning - Marokkaans huwelijk – Polygamie – Aanvraag overlevingspensioen door tweede echtgenote – Terechte weigering van erkenning van de gevolgen van het tweede huwelijk – Eerste huwelijk met Belgische echtgenote niet ontbonden op het ogenblik van het tweede huwelijk – Tweede huwelijk met Marokkaanse echtgenote geldig voltrokken in Marokko – Belgische internationale openbare orde verzet zich tegen de erkenning in België van de gevolgen van een geldig in het buitenland gesloten huwelijk wanneer een van de echtgenoten op het tijdstip van het huwelijk reeds een nog niet ontbonden huwelijk was aangegaan met een persoon wiens nationale wet polygamie niet toestaat

Hof van Cassatie 09-05-2007

Internationale bevoegdheid - Middel tot betwisting van de bevoegdheid conform de verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) en het Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) werd beantwoord – Jeugdbescherming –Territoriale bevoegdheid – Artikel 44 Jeugdbeschermingswet – Geen bepaling van internationale bevoegdheid – Verblijfplaats van diegene die het kind onder zijn bewaring heeft (of kan nemen) – Feitelijke beoordeling

Hof van Cassatie 13-04-2007

Schijnhuwelijk – Beoordeling van de ware intentie van de huwelijkskandidaten – Artikelen 146bis en 167 BW – Fundamenteel recht om te huwen – Artikel 12 EVRM – Gebonden bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand – Jurisdictioneel beroep – Uitoefening door de rechter van de volledige rechtsmacht over de beslissing – Rekening houden met alle voorgelegde feitelijke gegevens, ook gegevens die dateren van na de weigeringsbeslissing of die pas nadien bekend werden

Hof van Cassatie 21-11-2007

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Vordering op grond van het Decreet van 20 maart 1995 van de Duitstalige Gemeenschap – Toepassingsgebied – Burgerlijke zaken betreffende de toekenning, de uitoefening, de overdracht, de beperking of de beëindiging van de ouderlijke verantwoordelijkheid – De kwalificatie naar intern recht als regelgeving van publiek recht staat niet in de weg aan de toepassing van de verordening – Perpetuatio fori – De wijziging van de verblijfplaats van het kind na de saisine van het bevoegde gerecht brengt niet van rechtswege een overdracht van de bevoegdheid teweeg – De procedure van samenwerking voorzien in artikel 15 diende desgevallend te worden toegepast