Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
13 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 28-06-2007, Wagner en J.M.W.L. / Luxemburg

Volle adoptie – Weigering van erkenning in Luxemburg van een Peruviaanse beslissing – Controle van het toepasselijk recht – Artikel 370 van het Luxemburgs burgerlijk wetboek – Lex patriae van de adoptant – Luxemburgs recht – Artikel 367 van het Luxemburgs burgerlijk wetboek verzet zich tegen de volle adoptie door één persoon – De facto vooraf bestaan van familiale banden – Het hogere belang van het kind moet primeren – Schending van de artikelen 6 (recht op een eerlijk proces), 8 (recht op bescherming van het familiaal leven) en 14 (verbod op discriminatie)

Hof van Cassatie 03-12-2007

Erkenning - Marokkaans huwelijk – Polygamie – Aanvraag overlevingspensioen door tweede echtgenote – Terechte weigering van erkenning van de gevolgen van het tweede huwelijk – Eerste huwelijk met Belgische echtgenote niet ontbonden op het ogenblik van het tweede huwelijk – Tweede huwelijk met Marokkaanse echtgenote geldig voltrokken in Marokko – Belgische internationale openbare orde verzet zich tegen de erkenning in België van de gevolgen van een geldig in het buitenland gesloten huwelijk wanneer een van de echtgenoten op het tijdstip van het huwelijk reeds een nog niet ontbonden huwelijk was aangegaan met een persoon wiens nationale wet polygamie niet toestaat

Hof van Cassatie 09-05-2007

Internationale bevoegdheid - Middel tot betwisting van de bevoegdheid conform de verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) en het Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) werd beantwoord – Jeugdbescherming –Territoriale bevoegdheid – Artikel 44 Jeugdbeschermingswet – Geen bepaling van internationale bevoegdheid – Verblijfplaats van diegene die het kind onder zijn bewaring heeft (of kan nemen) – Feitelijke beoordeling

Hof van Cassatie 13-04-2007

Schijnhuwelijk – Beoordeling van de ware intentie van de huwelijkskandidaten – Artikelen 146bis en 167 BW – Fundamenteel recht om te huwen – Artikel 12 EVRM – Gebonden bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand – Jurisdictioneel beroep – Uitoefening door de rechter van de volledige rechtsmacht over de beslissing – Rekening houden met alle voorgelegde feitelijke gegevens, ook gegevens die dateren van na de weigeringsbeslissing of die pas nadien bekend werden

Hof van Cassatie 21-11-2007

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Vordering op grond van het Decreet van 20 maart 1995 van de Duitstalige Gemeenschap – Toepassingsgebied – Burgerlijke zaken betreffende de toekenning, de uitoefening, de overdracht, de beperking of de beëindiging van de ouderlijke verantwoordelijkheid – De kwalificatie naar intern recht als regelgeving van publiek recht staat niet in de weg aan de toepassing van de verordening – Perpetuatio fori – De wijziging van de verblijfplaats van het kind na de saisine van het bevoegde gerecht brengt niet van rechtswege een overdracht van de bevoegdheid teweeg – De procedure van samenwerking voorzien in artikel 15 diende desgevallend te worden toegepast

Hof van Justitie 27-04-2006, C-96/04, Standesamt Stadt Niebüll

Toepasselijk recht – Naam – Band met twee rechtsstelsels – Kind met Duitse nationaliteit en Deense woonplaats – Vaststelling van de naam – Deens internationaal privaatrecht – Lex domicilii – Deens recht – Vaststelling dubbele familienaam in de geboorteakte volgens Deens naamrecht – Duits internationaal privaatrecht – Artikel 10, eerste lid EGBGB – Lex patriae – Duits recht – Weigering erkenning dubbele familienaam volgens Duits recht – Jurisdictioneel beroep tegen weigering afgewezen – Administratieve procedure tot overdracht van het recht tot vaststelling van de naam aan één van de ouders bij gebrek aan keuze door de beide ouders samen – Prejudiciële vraag aangaande de verenigbaarheid van de conflictregel met het vrij verkeer van personen – Verwijzende instantie treedt op als bestuursorgaan – Onbevoegdheid van het Hof

Hof van Justitie 27-11-2007, C-435/06, C.

Tenuitvoerlegging beslissing tot ondertoezichtstelling en plaatsing van kinderen buiten eigen gezin – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Toepassingsgebied – Artikel 1, lid 1, sub b – Burgerlijke zaken betreffende de toekenning, de uitoefening, de overdracht, de beperking of de beëindiging van de ouderlijke verantwoordelijkheid – Maatregelen tot bescherming van het kind niet uitgesloten – Beslissingen tot plaatsing van het kind uitdrukkelijk voorzien – Burgerlijke zaken is een autonoom begrip en kan ook maatregelen omvatten die naar nationaal recht onder het publiekrecht vallen – Voorrang gemeenschapsrecht – Artikel 59 – Een geharmoniseerde nationale regeling betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van administratieve beslissingen kan niet worden toegepast op beslissingen waarop de verordening van toepassing is – Nazicht van de toepasselijkheid ratione temporis

Hof van Justitie 29-11-2007, C-68/07, Sundelind Lopez

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Echtscheiding – Uitlegging artikelen 6 en 7 – Verweerder geen gewone verblijfplaats noch nationaliteit van een lidstaat – Mogelijkheid tot toepassing van nationale regels van internationale bevoegdheid – Toepassing artikelen 7, eerste lid en 17 niet afhankelijk van hoedanigheid verweerder zoals omschreven in artikel 6 maar enkel van de vraag of er een rechterlijke instantie van een lidstaat bevoegd is krachtens de artikelen 3 tot en met 5 – Toepassingsgebied ratione personae strekt zich uit tot onderdanen van derde landen die een voldoende sterke band hebben met een van de lidstaten in de vorm van een reëel aanknopingspunt zoals tot uitdrukking gebracht in de bevoegdheidscriteria – Bevoegdheid voor een gerecht van een lidstaat krachtens de verordening sluit een beroep op nationale bevoegdheidsregels uit – Uitlegging conform het doel van de verordening tot verzekering van het vrije verkeer van personen door invoering van uniforme bevoegdheidsregels

Hof van Justitie 30-06-2005, C-96/04, conclusie van advocaat-generaal F. G. Jacobs

Toepasselijk recht – Naam – Band met twee rechtsstelsels – Kind met Duitse nationaliteit en Deense woonplaats – Vaststelling van de naam – Deens internationaal privaatrecht – Lex domicilii – Deens recht – Vaststelling dubbele familienaam in de geboorteakte volgens Deens naamrecht – Duits internationaal privaatrecht – Artikel 10, eerste lid EGBGB – Lex patriae – Duits recht – Weigering erkenning dubbele familienaam volgens Duits recht – Jurisdictioneel beroep tegen weigering afgewezen – Administratieve procedure tot overdracht van het recht tot vaststelling van de naam aan één van de ouders bij gebrek aan keuze door de beide ouders samen – Prejudiciële vraag aangaande de verenigbaarheid van de conflictregel met het vrij verkeer van personen – Verwijzende instantie treedt op als bestuursorgaan – Onbevoegdheid van het Hof

Rechtbank van eerste aanleg Gent 27-12-2007

Tenuitvoerlegging - Exequatur – Artikel 570 Ger. W. (oud) – Overgangsbepalingen WIPR – Artikel 126, § 2, tweede lid – Turks echtscheidingsvonnis – Geen gezag van gewijsde van eerdere beslissing in kort geding – Voldoen aan voorwaarden van een van beide regimes – Artikel 570, tweede lid, 1° / Artikel 25, § 1, 1° – Fictief adres in Turkije om aan de toepassing van het Belgisch recht te ontsnappen – Wetsontduiking en strijdigheid met de openbare orde – Artikel 570, tweede lid, 2° / Artikel 25, § 1, 2° – Miskenning van de rechten van verdediging van de vrouw ondanks volmacht voor vertegenwoordigend advocaat – Weigering erkenning Turks echtscheidingsvonnis