Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
7 resultaten

Hof van Justitie 01-10-2015, C-230/14, Weltimmo s. r. o. / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Prejudiciële verwijzing – Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens – Richtlijn 95/46/EG – Artikelen 4, lid 1, en 28, leden 1, 3 en 6 – Verantwoordelijke voor de verwerking die formeel in een lidstaat is gevestigd – Schending van het recht op bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen in een andere lidstaat – Vaststelling van het toepasselijke recht en de bevoegde toezichthoudende autoriteit – Uitoefening van de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteit – Sanctiebevoegdheid

Hof van Justitie 06-10-2015, C-362/14, Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner

Prejudiciële verwijzing – Persoonsgegevens – Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van die gegevens – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7, 8 en 47 – Richtlijn 95/46/EG – Artikelen 25 en 28 – Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen – Beschikking 2000/520/EG – Doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten – Passend beschermingsniveau – Geldigheid – Klacht van een natuurlijke persoon van wie de gegevens vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten zijn doorgegeven – Bevoegdheden van de nationale toezichthoudende autoriteiten

Hof van Justitie 10-03-2016, C-94/14, Flight Refund Ltd / Deutsche Lufthansa AG

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Europese betalingsbevelprocedure – Verordening (EG) nr. 1896/2006 – Artikelen 17 en 20 – Verplichtingen van een gerecht waarbij een verzoek is ingediend tot aanwijzing van het gerecht dat territoriaal bevoegd is om de contentieuze procedure te behandelen die wordt opgestart nadat de verweerder een verweerschrift tegen het Europees betalingsbevel heeft ingediend – Bevoegdheid van de gerechten van de lidstaat waar het Europees betalingsbevel is uitgevaardigd – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Vordering op basis van het recht op compensatie dat krachtens verordening (EG) nr. 261/2004 aan passagiers toekomt bij vluchtvertraging

Hof van Justitie 17-12-2015, C-605/14, Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu / Pekka Komu, Jelena Komu

Prejudiciële verwijzing – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Toepassingsgebied – Uitsluitende bevoegdheden – Artikel 22, punt 1 – Geschil inzake zakelijke rechten op onroerend goed – Begrip – Verzoek om beëindiging van mede-eigendom van onroerend goed door verkoop

Hof van Justitie 21-01-2016, C-359/14 & C-475/14, “ERGO Insurance” SE / “If P&C Insurance” en “Gjensidige Baltic” AAS tegen “PZU Lietuva” UAB DK

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Keuze van het toepasselijke recht – Verordeningen (EG) nr. 864/2007 en (EG) nr. 593/2008 – Richtlijn 2009/103/EG – Ongeval veroorzaakt door een vrachtwagen met een aanhanger, die elk door een andere verzekeraar zijn verzekerd – Ongeval dat is gebeurd in een andere lidstaat dan die waar de verzekeringsovereenkomsten zijn gesloten – Regresvordering tussen verzekeraars – Toepasselijk recht – Begrippen ‘verbintenissen uit overeenkomst’ en ‘niet-contractuele verbintenissen’

Hof van Justitie 21-01-2016, C-514/14, SOVAG - Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft / If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Artikel 6, punt 2 – Rechterlijke bevoegdheid – Vordering tot vrijwaring of tot voeging of tussenkomst, door een derde aanhangig gemaakt tegen een partij bij een procedure voor het gerecht waarbij de oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt

Hof van Justitie 23-12-2015, C-297/14, Rüdiger Hobohm tegen Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Rechterlijke bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten – Artikelen 15, lid 1, onder c), en 16, lid 1 – Begrip commerciële of beroepsactiviteit ‘gericht op’ de lidstaat van de consument – Lastgevingsovereenkomst die strekt tot de verwezenlijking van het economische resultaat dat werd beoogd met een overeenkomst die voordien tussen partijen was gesloten in het kader van een op de lidstaat van de consument gerichte commerciële of beroepsactiviteit