Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van Justitie 02-03-2017, C-354/15, Andrew Marcus Henderson / Novo Banco SA

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken – Verordening 1393/2007 (Betekening) – Artikelen 8, 14 en 19 – Betekening of kennisgeving per post van een stuk dat het geding inleidt – Ontbreken van een vertaling van het stuk – Bijlage II – Modelformulier – Ontbreken daarvan – Gevolgen – Betekening per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging – Niet-terugzending van de ontvangstbevestiging – Inontvangstneming van het stuk door een derde – Voorwaarden voor geldigheid van de procedure

Hof van Justitie 09-03-2017, C-484/15, Ibrica Zulfikarpašić / Slaven Gajer

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 805/2004 (EET) – Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen – Voorwaarden voor waarmerking als Europese executoriale titel – Begrip ‘gerecht’ – Notaris die op grond van een ‘bewijskrachtig document’ een dwangbevel heeft uitgevaardigd – Authentieke akte

Hof van Justitie 09-03-2017, C-551/15, Pula Parking d.o.o. / Sven Klaus Tederahn

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Temporele en materiële werkingssfeer – Burgerlijke en handelszaken – Procedure van gedwongen tenuitvoerlegging ter invordering van een niet-voldane schuld die zijn oorsprong vindt in het parkeren op een openbaar terrein – Daaronder begrepen – Begrip ‘gerecht’ – Notaris die op grond van een ‘bewijskrachtig document’ een dwangbevel heeft afgegeven

Hof van Justitie 15-02-2017, C-499/15, W, V / X

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikelen 8 tot en met 15 – Bevoegdheid inzake onderhoudsverplichtingen – Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Artikel 3, onder d) – Tegenstrijdige beslissingen van gerechten in verschillende lidstaten – Kind dat zijn gewone verblijfplaats in de lidstaat van de verblijfplaats van de moeder heeft – Bevoegdheid van de gerechten van de lidstaat van de verblijfplaats van de vader om een eerder door hen gegeven en in kracht van gewijsde gegane beslissing over de verblijfplaats van het kind, de onderhoudsverplichtingen en de uitoefening van het bezoekrecht te wijzigen – Geen bevoegdheid

Hof van Justitie 16-02-2017, C-507/15, Agro Foreign Trade & Agency Ltd / Petersime NV

Prejudiciële verwijzing – Zelfstandige handelsagenten – Richtlijn 86/653/EEG – Coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten – Belgische omzettingswet – Handelsagentuurovereenkomst – In België gevestigde principaal en in Turkije gevestigde agent – Beding waarbij een keuze wordt gemaakt voor de toepassing van het Belgische recht – Niet-toepasselijke wet – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Verenigbaarheid

Hof van Justitie 18-10-2016, C-135/15, Republik Griechenland / Grigorios Nikiforidis

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Recht dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst – Verordening 593/2008 (Rome I) – Artikel 28 – Werkingssfeer ratione temporis – Artikel 9 – Begrip “bepalingen van bijzonder dwingend recht” – Toepassing van bepalingen van bijzonder dwingend recht van andere lidstaten dan de forumstaat – Wetgeving van een lidstaat waarin is bepaald dat de salarissen in de publieke sector worden verlaagd vanwege een budgettaire crisis – Verplichting tot loyale samenwerking