Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van Justitie 05-10-2017, C-341/16, Hanssen Beleggingen BV / Tanja Prast- Knipping

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken
– Verordening 44/2001 (Brussel I) – Rechterlijke bevoegdheid – Artikel 2, lid 1 –
Bevoegdheid van de gerechten van de woonplaats van de verweerder –
Artikel 22, punt 4 – Exclusieve bevoegdheid voor de registratie en de geldigheid
van intellectuele-eigendomstitels – Geding om te bepalen of een persoon
terecht als merkhouder is geregistreerd

Hof van Justitie 09-11-17, C-641/16, Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH / Expert France

Prejudiciële verwijzing – Insolventieprocedures – Verordening 1346/2000
(Insolventie) – Bevoegde rechter – In het kader van een insolventieprocedure
ingediende vordering wegens oneerlijke mededinging – Vordering die door een
vennootschap met zetel in een andere lidstaat is ingesteld tegen de cessionaris
aan wie een onderdeel van de aan de insolventieprocedure onderworpen
vennootschap is overgedragen – Vordering die niets te maken heeft met de
insolventieprocedure of vordering die rechtstreeks uit die procedure voortvloeit
en daarmee nauw samenhangt

Hof van Justitie 12-10-2017, C-218/16, Aleksandra Kubicka

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening
650/2012 (Erfrecht) – Erfopvolging en Europese erfrechtverklaring –
Werkingssfeer – Onroerend goed in een lidstaat waarvan het recht geen
‘vindicatielegaat’ kent – Weigering om de zakelijke werking van een dergelijk
legaat te erkennen

Hof van Justitie 17-10-2017, C-194/16, Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan / Svensk Handel AB

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 7, punt 2 – Bijzondere
bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad –
Schending van de rechten van een rechtspersoon door de publicatie op internet
van beweerdelijk onjuiste gegevens over hem en door het niet verwijderen van
op hem betrekking hebbende reacties – Plaats waar de schade is ingetreden –
Centrum van de belangen van deze persoon

Hof van Justitie 25-10-2017, C-106/16, Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o.

Prejudiciële verwijzing – Vrijheid van vestiging – Grensoverschrijdende
omzetting van een vennootschap – Verplaatsing van de statutaire zetel zonder
verplaatsing van de werkelijke zetel – Weigering tot schrapping uit het
handelsregister – Nationale regeling die de schrapping uit het handelsregister
afhankelijk stelt van de ontbinding van de vennootschap na de uitvoering van
de liquidatie – Werkingssfeer van de vrijheid van vestiging – Beperking van de
vrijheid van vestiging – Bescherming van de belangen van de schuldeisers, de
minderheidsaandeelhouders en de werknemers – Bestrijding van misbruik

Hof van Justitie 27-09-2017, C-24/16 en C-25/16, Nintendo Co. Ltd / BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Verordening 6/2002
(Gemeenschapsmodellen) – Artikel 20, lid 1, onder c), artikel 79, lid 1, en
artikelen 82, 83, 88 en 89 – Vordering wegens inbreuk – Beperking van de aan
het gemeenschapsmodel verbonden rechten – Begrip ‘illustratie’ – Verordening
44/2001 (Brussel I) – Artikel 6, punt 1 – Bevoegdheid ten aanzien van de
medeverweerder die gevestigd is buiten de lidstaat waar de zaak aanhangig is
– Territoriale bevoegdheid van de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel –
Verordening 864/2007 (Rome II) – Artikel 8, lid 2 – Recht dat van toepassing is
op vorderingen strekkende tot het gelasten van sancties en andere
maatregelen