Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
285 resultaten

Hof van Justitie 03-09-2020, C-186/19, Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze / Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 1, lid 1 – Werkingssfeer – Burgerlijke en handelszaken – Rechterlijke bevoegdheid – Uitsluitende bevoegdheden – Artikel 24, punt 5 – Geschillen ten aanzien van de tenuitvoerlegging van beslissingen – Vordering van een internationale organisatie die gebaseerd is op immuniteit van executie en strekt tot opheffing van een conservatoir derdenbeslag alsmede tot het opleggen van een verbod om opnieuw beslag te leggen

Hof van Justitie 03-09-2020, C-98/20, mBank S.A. / PA

Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Bevoegdheid van de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de consument woonplaats heeft – Artikel 18, lid 2 – Door de ondernemer tegen de consument ingestelde rechtsvordering – Begrip “woonplaats van de consument” – Relevant tijdstip voor de vaststelling van de woonplaats van de consument – Overbrenging van de woonplaats van de consument na sluiting van de overeenkomst en vóór de instelling van het beroep

Hof van Justitie 16-07-2020, C-73/19, Belgische Staat, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie / Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 1, lid 1 – Werkingssfeer – Begrip “burgerlijke en handelszaken” – Ter bescherming van consumentenbelangen door een overheidsinstantie ingestelde vordering tot staking van oneerlijke handelspraktijken

Hof van Justitie 16-07-2020, C-80/19, E. E. in tegenwoordigheid van: Kauno miesto 4-ojo notaro biuro notarė Virginija Jarienė, K.‑D. E.

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 650/2012 – Werkingssfeer – Begrip “erfopvolging met grensoverschrijdende gevolgen” – Begrip “gewone verblijfplaats van de erflater” – Artikel 3, lid 2 – Begrip “gerecht”’ – Onderwerping van notarissen aan de regels inzake rechterlijke bevoegdheid – Artikel 3, lid 1, onder g) en i) – Begrippen “beslissing” en “authentieke akte” – Artikelen 5, 7 en 22 – Forumkeuzeovereenkomst en keuze van het op erfopvolging toepasselijke recht – Artikel 83, leden 2 en 4 – Overgangsbepalingen

Hof van Justitie 17-09-2020, C-540/19, WV / Landkreis Harburg

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid inzake onderhoudsverplichtingen – Verordening (EG) nr. 4/2009 – Artikel 3, onder b) – Gerecht van de gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde – Regresvordering ingesteld door een in de rechten van de onderhoudsgerechtigde gesubrogeerd openbaar lichaam

Hof van Justitie 04-06-2020, C-41/19, FX / GZ

Prejudiciële verwijzing – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van onderhoudsverplichtingen – Verordening (EG) nr. 4/2009 – Artikel 41, lid 1 – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 24, punt 5 – Executoriale titel waarbij wordt vastgesteld dat er een aanspraak op levensonderhoud bestaat – Beroep ter voorkoming van tenuitvoerlegging – Bevoegdheid van het gerecht van de lidstaat van tenuitvoerlegging

Hof van Justitie 07-05-2020, C-267/19, PARKING d.o.o. / Interplastics s.r.o / SAWAL d.o.o. / Letifico d.o.o.

Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Notarissen die handelen in het kader van procedures van gedwongen tenuitvoerlegging op grond van een bewijskrachtig document – Niet-contradictoire procedure – Discriminatieverbod – Artikel 18 VWEU – Recht op een eerlijk proces – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Hof van Justitie 07-05-2020, C-641/18, LG e.a. / Rina SpA / Ente Registro Italiano Navale

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Artikel 1, lid 1 – Begrippen “burgerlijke en handelszake”’ en “administratiefrechtelijke zaken” – Werkingssfeer – Activiteiten van bureaus voor de classificatie en certificering van schepen – Acta iure imperii en acta iure gestionis – Bevoegdheden van openbaar gezag – Immuniteit van rechtsmacht

Hof van Justitie 09-07-2020, C-343/19, Verein für Konsumenteninformation / Volkswagen AG

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 7, punt 2 – Rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Plaats waar de schade is ingetreden – Manipulatie van emissiegegevens van door een autofabrikant geproduceerde motoren

Hof van Justitie 13-02-2020, C-606/19, Flightright GmbH / Iberia LAE SA Operadora Unipersonal

Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 7, punt 1, onder b), tweede streepje – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst – Begrip “plaats van uitvoering” – Dienstverleningsovereenkomst – Luchtvervoer – Verordening 261/2004 – Recht op compensatie van luchtreizigers bij annulering of langdurige vertraging van vluchten – Eén enkele bevestigde boeking voor een vlucht die werd uitgevoerd in meerdere vluchtsegmenten door twee verschillende luchtvaartmaatschappijen – Annulering van het laatste vluchtsegment – Vordering tot compensatie die tegen de voor het laatste vluchtsegment verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij is ingesteld bij de rechter in wiens rechtsgebied de plaats van vertrek van het eerste vluchtsegment gelegen is