Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Justitie 14-12-2006, C-283/05, ASML

Erkenning en tenuitvoerlegging – Beslissing bij verstek – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 34.2 – Weigering wegens schending van de rechten van verdediging bij laattijdige betekening of mededeling van het gedinginleidend stuk – Uitzondering op de weigering indien de verweerder geen rechtsmiddel heeft aangewend tegen de beslissing terwijl hij daartoe in staat was – Begrip ‘in staat zijn’ – Geen formeel regelmatige betekening of mededeling van de beslissing nodig – Daadwerkelijke kennis vereist van de inhoud van de beslissing door zo tijdige betekening of mededeling dat de verweerder zich heeft kunnen verdedigen bij het gerecht van de staat van herkomst

Hof van Justitie 16-02-2006, C-3/05, Verdoliva

Beslissing houdende verlof tot tenuitvoerlegging – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 36 – Aanvang verzetstermijn – Eenvoudige kennisneming van die beslissing volstaat niet om verzetstermijn te doen aanvangen – Vereiste van regelmatige betekening conform de lex fori

Hof van Justitie 17-03-2005, C-294/02, Commissie / AMI Semiconductor Belgium e.a.

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en privaatrechtelijke vennootschappen – Arbitragebeding – Aanwijzing van het Europese Gerecht van eerste aanleg – Uitlegging en toepasbaarheid arbitragebeding – Geen specifieke formulering vereist – Bedoeling partijen om geschil aan beoordeling communautaire rechterlijke instanties te onderwerpen – Bevoegdheid ten aanzien van partij tegen wie een insolventieprocedure is geopend – Beoordelen volgens het voor het Hof van Justitie toepasselijke procesrecht – Onbevoegdheid van het Hof – Procesbekwaamheid vennootschappen – Toepasselijk recht – Lex societatis, zijnde het recht waaronder de vennootschap is opgericht