Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
144 resultaten

Hof van Cassatie 20-05-2021

Verdrag van Rome inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst van 1980 (EVO) – Arbeidsovereenkomst – Artikel 6, lid 2, sub a – Recht dat van toepassing is bij gebreke van rechtskeuze – Recht van land waar werknemer ‘gewoonlijk zijn arbeid verricht’

Hof van Cassatie 12-05-2021

Nationaliteit – Artikel 23, § 6, lid 1 WBN – Voorziening in cassatie – Vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit – Voorwaarden – Ongelijkheid

Hof van Cassatie 18-06-2021

Betekening – Verordening 1393/2007 (Betekening) – Artikel 4 – Artikel 7 – Artikel 8 – Recht op een eerlijk proces – Modelformulier – Taal die de bestemmeling begrijpt of in de officiële taal of talen van de plaats van betekening of kennisgeving – Behoorlijk verweer – Recht om te weigeren de stukken in ontvangst te nemen

Hof van Cassatie 20-05-2021

Internationale bevoegdheid – Overeenkomst – Elektronisch gesloten koopovereenkomst – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 23 – Forumbeding – Algemene voorwaarden – Toestemming – De informatie moet op een duurzame drager aan de consument worden meegedeeld – Een hyperlink – Prejudiciële vraag

Hof van Cassatie 25-01-2021

Weigering om huwelijk te voltrekken – Artikel 167, eerste lid BW – Artikel 165, §3 BW – Termijn om voltrekking huwelijk uit te stellen – Verplichting voltrekken huwelijk – Machtsoverschrijding – Artikel 146bis BW – Schijnhuwelijk – Bevel rechter aan ambtenaar van burgerlijke stand om huwelijk te voltrekken

Hof van Cassatie 07-12-2020

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Wettelijk
verblijf – Artikel 7bis, § 2, eerste lid, 2° WBN – Artikel 4 van het koninklijk besluit
van 14 januari 2013 – Bezit van verblijfsdocumenten – Artikel 20, lid 1, VWEU –
Burgerschap van de Unie – Artikel 21, lid 1, VWEU – Vrij verkeer van werknemers
– Artikel 7, lid 1, a) Richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 – Artikel 25 – Artikel
40, § 4, 1° Vreemdelingenwet – Artikel 42quinquies

Hof van Cassatie 07-12-2020

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 1° WBN – Wettelijk
verblijf – Artikel 7bis, § 2, eerste lid, 2° WBN – Artikel 4 van het koninklijk besluit
van 14 januari 2013 – Recht op verblijf burgers van de Europese Unie en hun
familieleden – Geheel van verblijfstitels – Bijzondere verblijfsdocumenten op
grond van koninklijk besluit van 30 oktober 1991 – Burgerschap van de Unie –
Artikel 22 van het Internationaal Verdrag van 13 december 1960 tot
samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart “Eurocontrol”

Hof van Cassatie 11-12-2020

Betekening – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Artikel 8 – Degene voor
wie het stuk is bestemd – Weigering in ontvangst te nemen – Ontvangende
instantie – Taal die de bestemmeling begrijpt of geacht wordt te begrijpen –
Vertaling in de officiële taal – Verplichting modelformulier bijlage II

Hof van Cassatie 28-01-2021

Internationale betekening – Artikel 40 Ger.W. – Artikel 6 EVRM – Recht tot
toegang tot een gerecht – Onbekende woonplaats, verblijfplaats, of gekozen
woonplaats in België – Artikel 57 Ger.W. – Start termijn voor beroep

Hof van Cassatie 28-06-2019

Toepasselijk recht – Huwelijk – Artikel 3:172 Nederlands Burgerlijk Wetboek –
Gemeenschap – Bijdrage in kosten naar evenredigheid aandelen in de vruchten
en andere voordelen – Bijdrage in kosten naar evenredigheid van aandelen in
eigendom