Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
151 resultaten

Hof van Cassatie 05-05-2022

Erkenning en tenuitvoerlegging – Exequatur – Verordening 44/2001 (Brussel I) –
Weigeringsgronden – Artikel 34.3 – Beslissing onverenigbaar met een tussen
dezelfde partijen in de aangezochte lidstaat gegeven beslissing – Strikte
interpretatie – Enkel onverenigbaar in zoverre rechtsgevolgen ten aanzien van
dezelfde partijen elkaar uitsluiten

Hof van Cassatie 28-04-2022

Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke
en handelszaken – Werkingssfeer ratione materiae – Artikel 1, lid 2, onder b) –
Faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures – Vordering
ingesteld door de curator – Schuldvordering uit overeenkomst die vóór de
opening van een insolventieprocedure was gesloten – Toepassing van
Nederlands recht – Nederlandse Faillissementswet

Hof van Cassatie 10-02-2022

Schending van buitenlands recht – Ontvankelijkheid – Schending van de
relevante verwijzingsregel – Arbitrage – Scheidsdrechterlijke uitspraak –
Erkenning en tenuitvoerlegging – Bindend karakter van de uitspraak – Betekenis
– Afwezigheid van rechtsmiddel tot wijziging – Toepasselijk recht –
Arbitrageovereenkomst – Recht aangewezen in de arbitrageovereenkomst –
Recht van de zetel – Tsjechische arbitragewet – Buitenlandse scheidsrechterlijke
uitspraak – Rechtsfeit – Executie

Hof van Cassatie 10-09-2021

Staatloosheid – Verblijfstitel – Ongelijke behandeling – Vergelijking met de
situatie van de vluchteling – Leemte in de wet – Rol van de rechter

Hof van Cassatie 16-12-2021

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Aanhangigheid
– Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 19 – Risico op onverenigbare
uitspraken

Hof van Cassatie 19-11-2021

Bestaan van een Staat – Voorwaarden – Verdrag van Montevideo –
Internationaal gewoonterecht met een universele draagwijdte – Beoordeling
door de rechterlijke macht - Staatloosheid

Hof van Cassatie 23-09-2021

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) –
Erkenning – Artikel 21 – Nieuwe omstandigheden – Wijziging van de
verblijfsregeling – Geen miskenning gezag van gewijsde – Gewone verblijfplaats
van het kind – Artikel 8

Hof van Cassatie 20-05-2021

Verdrag van Rome inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst van 1980 (EVO) – Arbeidsovereenkomst – Artikel 6, lid 2, sub a – Recht dat van toepassing is bij gebreke van rechtskeuze – Recht van land waar werknemer ‘gewoonlijk zijn arbeid verricht’

Hof van Cassatie 12-05-2021

Nationaliteit – Artikel 23, § 6, lid 1 WBN – Voorziening in cassatie – Vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit – Voorwaarden – Ongelijkheid

Hof van Cassatie 18-06-2021

Betekening – Verordening 1393/2007 (Betekening) – Artikel 4 – Artikel 7 – Artikel 8 – Recht op een eerlijk proces – Modelformulier – Taal die de bestemmeling begrijpt of in de officiële taal of talen van de plaats van betekening of kennisgeving – Behoorlijk verweer – Recht om te weigeren de stukken in ontvangst te nemen