Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
10 resultaten

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 06-04-2021

Erkenning – Kindhuwelijk – Artikel 27 WIPR – Artikel 21 WIPR – Openbare orde – Gezinshereniging – Artikel 10, §1, eerste lid, 7° Vreemdelingenwet – Artikel 61/14 Vreemdelingenwet – Artikel 35 WIPR – Artikel 2, f) Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 10, lid 3, a) Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 4 Richtlijn 2003/86/EG - Alleenstaande minderjarige – Ongehuwd – Voogd – Gezinskern – Artikel 7 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 24 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 16-01-2019

Erkenning – Buitenlandse huwelijksakte – Gezinshereniging – Artikel 10 Vreemdelingenwet – Weigering erkenning huwelijk – Schijnhuwelijk – Artikel 27 WIPR – Artikel 146bis BW – Openbare orde – Erkenning door de familierechtbank – Declaratief karakter

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 27-06-2019

Erkenning – Buitenlandse huwelijksakte – Gezinshereniging – Artikel 40ter Vreemdelingenwet – Weigering erkenning huwelijk – Schijnhuwelijk – Artikel 18 WIPR – Wetsontduiking – Artikel 42quater, § 1, 6° Vreemdelingenwet – Erkenning door de familierechtbank – Declaratief karakter

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 10-10-2017

Erkenning – Buitenlandse akte – Huwelijk – Weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten – Gezinsleden die internationale bescherming genieten – Artikel 9 Verordening 604/2013 (Dublin III) – Artikel 27 WIPR – Afghaans huwelijk – Religieuze huwelijksakte – Geldigheid van het huwelijk – Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Recht van de staat waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft bij voltrekking huwelijk – Afghaans recht – Schending van de materiële motiveringsplicht – Vernietiging van de beslissing

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 10-11-2016

Relatie van samenleven – Schijnwettelijke samenwoning – Artikel 40bis, § 2, 2° Vreemdelingenwet – Partnerrelatie – Geen liefdesrelatie

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 27-10-2016

Erkenning – Huwelijk – Aanvraag gezinshereniging – Macedonische huwelijksakte – Artikel 27 WIPR – Gezag van gewijsde – Schending motiveringsplicht

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 09-08-2016

Beslissing tot weigering verblijf van meer dan drie maanden – Artikelen 40bis-40ter Vreemdelingenwet – Artikel 52 Vreemdelingenbesluit – Voorwaarden voor gezinshereniging – Marokkaanse huwelijksakte – Artikel 27 WIPR – De plano erkenning – Schending formele motiveringsplicht – Vernietiging van de beslissing

Raad voor Vreemdelingenbetwitstingen, 09-08-2016

Beslissing tot weigering verblijf van meer dan drie maanden – Artikelen 40bis-40ter Vreemdelingenwet – Artikel 52 Vreemdelingenbesluit – Voorwaarden voor gezinshereniging – Ghanese geboorteakte – Artikel 27 WIPR – De plano erkenning – Schending formele motiveringsplicht – Vernietiging van de beslissing

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 13-08-2015

Weigering aanvraag tot afgifte verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie – Artikel 40ter Vreemdelingenwet – Dubbele nationaliteit – Toepassing van artikel 3 WIPR – Niet van toepassing – Artikel 40bis Vreemdelingenwet – Geen interne situatie

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 24-11-2009, nr. 34 677

Aanvraag tot vestiging – Gezinshereniging met een Nederlandse echtgenoot – Weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte door DVZ – Aanvraag verblijf partner EU-burger – Weigering verblijf – Tegenstrijdige beslissingen DVZ omtrent “gehuwd/ongehuwd zijn” – Schending redelijkheidsbeginsel – Vernietiging