Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
9 resultaten

Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Turnhout) 03-09-2015

Internationale bevoegdheid – Artikel 4 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Verordening Internationale koop-verkoop van roerende goederen - Toepasselijk recht – Artikel 35 Weens Koopverdrag (CISG) – Non-conformiteit van het geleverde goed – Artikel 36 Weens Koopverdrag (CISG) – Aansprakelijkheid van de verkoper – Artikel 39, 1° Weens Koopverdrag (CISG) – Redelijke termijn om verkoper in kennis te stellen van de non-conformiteit van het goed – Koper verliest recht om zich op de non-conformiteit te beroepen.

Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Turnhout) 27-10-2014

Brussel I Verordening – Toepassing van artikel 6.2 – Bevoegdheid bij vordering tot tussenkomst – Bevoegdheid voor rechter waarvoor de oorspronkelijke vordering aanhangig is – Geen feitelijke betwisting – Geen geldig forumbeding – Artikel 23 – Artikel 5.1, b) – Bevoegdheid voor rechter plaats van de levering – Belgische rechter verklaart zich onbevoegd

Rechtbank van koophandel Antwerpen 02-07-2015

Internationale betekening – Artikel 40 Ger. W. niet van toepassing – Betekeningsverordening – Wijze van betekening – Laattijdige betekening – Geen nietige dagvaarding – Internationale bevoegdheid – Brussel Ibis Verordening – Kortgeding – Artikel 35 Brussel Ibis Verordening – Erkenning voorlopige en bewarende maatregelen van andere rechter dan de bodemrechter – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Contractuele aansprakelijkheid – Rechtstreekse vordering tegen verzekeraar – Duits recht – Rome II Verordening niet van toepassing – Rome I Verordening – Artikel 12.1 b) Rome I Verordening – Lex contractus – Arrest Van Uden

Rechtbank van koophandel Antwerpen 08-10-2014

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) - Artikel 23 – Vormvereisten – Forumbeding in de algemene voorwaarden – Algemene voorwaarden uitdrukkelijk deel van de overeenkomst – Voorkennis van de medecontractant

Rechtbank van koophandel Antwerpen 24-09-2014

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) - Artikel 23 – Niet-geprotesteerd forumbeding in de algemene voorwaarden – Bestendige handelsrelatie – Europese betalingsbevelprocedure – Verordening 805/2004 (EET) – Artikel 3, 1, b) en c)– Niet-betwiste schuldvordering – Voorwaarde van artikel 17 niet voldaan – Artikel 18

Rechtbank van koophandel Antwerpen 27-01-2014

Europese Executoriale Titel (EET) – Verordening 805/2004 (EET) – a) artikel 6 – waarmerking als EET - b) minimumnormen – artikel 19 – procedure tot heroverweging – niet aanwezig in Belgische rechtsorde

Rechtbank van koophandel Antwerpen 21-12-2007

Internationale bevoegdheid – Bevoegdheidsbeding – Vervoersovereenkomst – Raamovereenkomst bepaalt de wijze van vervoer niet – CMR-verdrag niet van toepassing – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 23 – Forum prorogati – Tegenstelbaar aan derde partij die zich op de overeenkomst beroept – Onduidelijke beslissing omtrent internationale bevoegdheid op grond van artikel 6.1

Voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen 25-10-2006

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 31 is een autonome rechtsgrond – Overeenkomst tot vervoer over zee – Schade aan goederen bij aankomst in Nederland – Aanstelling gerechtsdeskundige tot vaststelling van de schade – Bevoegdheidsbeding in cognossement – Woonplaats verweerder op grondgebied lidstaat is geen toepassingsvoorwaarde ratione territorii et personae – Voorlopige maatregel – Reële band met België wordt aanvaard op basis van plaats van hoofdbestuur of schijnbare plaats van hoofdbestuur van de verweerder – Forum acti

Rechtbank van koophandel Antwerpen 03-05-2000

Doorwerking artikel 5.1 EEX-verdrag in intern bevoegdheidsrecht