Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
8 resultaten

Familierechtbank Brussel 07-11-2017

Erkenning – Buitenlandse authentieke akte – Afstamming – Draagmoederschap – Indische geboorteakte – Belgische wensouders – Artikel 27 WIPR – Artikel 62 WIPR – Belgische recht – Artikel 312 BW – Artikel 315 BW – Geen schending van de openbare orde – Moederlijke en vaderlijke erkenning

Familierechtbank Brussel 18-12-2017

Naam – Vaststelling van de naam – Verandering van de naam – Internationale bevoegdheid – Artikel 36 WIPR – Belgische nationaliteit – Toepasselijk recht – Artikel 37 WIPR – Artikel 38 WIPR– Artikel 11 van de wet van 8 mei 2014 – Artikel 335, § 1 BW – Gemeenschappelijke verklaring van de ouders – Termijn – 12 maanden – Artikel 17, § 2 van de wet van 18 december 2014 – Afwezigheid van keuze door de ouders – Splitsing van de naam – Dubbele naam – Verkrijging bijkomende nationaliteit – Artikel 37, § 2 WIPR

Familierechtbank Brussel 23-11-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Negatief advies Openbaar Ministerie – Deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap – Omzendbrief van 8 maart 2013 – Kennis van één van de drie landstalen

Familierechtbank Brussel 30-11-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Economische participatie – Artikel 1, § 2, 7° WBN – Gelijkgestelde arbeidsdagen – Artikels 37 en 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Konkinklijk besluit van 14 januari 2013 – Exhaustieve lijst

Hof van beroep Brussel 30-11-2017

Toepasselijk recht – Buitenlands recht – Afstamming – Betwisting van vaderschap – Beninees recht – Bezit van staat – Vaststelling van vaderschap – Ghanees recht – Artikel 19 WIPR – Artikel 21 WIPR

Hof van Cassatie 01-12-2017

Uitvoerbaarheid – Buitenlandse rechterlijke beslissing – Exequatur – Weigering tenuitvoerlegging – Artikel 25 WIPR – Artikel 24, § 1, 1° WIPR – Afwezigheid van een integrale uitgifte van de buitenlandse beslissing – Artikel 23 Ger.W. – Gezag van gewijsde – Artikel 25 Ger. W.

Hof van Cassatie 17-11-2017

Toepasselijk recht – Huwelijk – Huwelijk in Marokko – Attest van geen huwelijksbeletsel – Toepasselijk recht om de noodzakelijke voorwaarden te bepalen – Marokkaans recht van toepassing – Artikel 46 WIPR – Artikel 146bis BW – Artikel 47 WIPR – Artikel 65 van het Marokkaans Familiewetboek

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 10-10-2017

Erkenning – Buitenlandse akte – Huwelijk – Weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten – Gezinsleden die internationale bescherming genieten – Artikel 9 Verordening 604/2013 (Dublin III) – Artikel 27 WIPR – Afghaans huwelijk – Religieuze huwelijksakte – Geldigheid van het huwelijk – Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Recht van de staat waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft bij voltrekking huwelijk – Afghaans recht – Schending van de materiële motiveringsplicht – Vernietiging van de beslissing