Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
18 resultaten

Hof van beroep Brussel 25-05-2004

Uitvoerbaarverklaring vreemd echtscheidingsvonnis – Artikel 570, tweede lid Ger. W. (oud)

Hof van beroep Gent 01-02-2006

Overeenkomst van reisorganisatie – Vordering tot schadevergoeding wegens annulering – Toepasselijkheid arbitragebeding – Overeenkomst tot arbitrage kan bij partijen bindende stukken, waarin zij blijk hebben gegeven van hun wil om het geschil aan arbitrage te onderwerpen

Hof van beroep Gent 02-10-2006

Handelsagentuur – Toepasselijkheid arbitragebeding – Stilzwijgend verlengde overeenkomst die uitdrukkelijk niet voor stilzwijgende verlenging vatbaar was – Overeenkomst tot arbitrage kan bij partijen bindende stukken, waarin zij blijk hebben gegeven van hun wil om het geschil aan arbitrage te onderwerpen

Hof van beroep Gent 05-02-2007

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 28.3 – Opeenvolgende koopovereenkomsten – Samenhang – Begrip – Vrijwaring rechten van verdediging en vermijden mogelijk onverenigbare beslissingen – Doelmatigheid is geen criterium – Artikel 5.1 – Forum executionis – Plaats van levering – Artikel 31b Weens Koopverdrag (CISG) – Plaats van het ter beschikking stellen van de goederen

Hof van beroep Gent 22-09-2004

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 18 – Forum van acceptatie – Exceptie van onbevoegdheid opwerpen in limine litis, vóór elk verweer ten gronde – Niet voor het eerst in hoger beroep, na verzet

Hof van beroep Gent 23-11-2005

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 23 – Koopovereenkomst – Interpretatie bevoegdheidsbeding

Hof van beroep Gent, 26-11-2003

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 17– Bevoegdheidsbeding

Hof van Cassatie 05-06-2007

Onderhoudsgeld – Misdrijf van familieverlating – Plaats van het misdrijf bepaalt de territoriaal bevoegde strafrechter – Artikel 31 Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Misdrijf kan worden geacht te zijn gepleegd op de verblijfplaats van de onderhoudsplichtige indien de onderhoudsgerechtigde in België een uitvoerbaarverklaring verkreeg van het vreemde veroordelende vonnis – Gedwongen tenuitvoerlegging van het vonnis mogelijk op de verblijfplaats van de onderhoudsplichtige

Hof van Cassatie 06-05-2007

Internationale bevoegdheid - Beschermingsmaatregelen ten aanzien van minderjarigen – Internationaal en territoriaal bevoegde jeugdrechter – Onduidelijke rechtsgrond, waarschijnlijk Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis)

Hof van cassatie 10-11-2005

Arbitrage – Nietigheidsgrond arbitrale sententie – Artikel 1704 Ger. W. – Miskenning van de bewijskracht levert geen schending van de motiveringsplicht in de zin van artikel 1704, 2, i op – Verkeerde uitlegging akte impliceert niet dat arbitrale sententie werd gesteund op een feit waaromtrent partijen geen verweer hebben kunnen voeren