Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
10 resultaten

Hof van beroep Gent 05-02-2007

Internationale bevoegdheid – Vervoersovereenkomst – Dagvaarding in betaling facturen – Forumbeding – Geldigheid – Aanduiding van bij uitsluiting bevoegde rechter strijdig met artikel 31, eerste lid CMR-verdrag – Enkel aanduiding forum prorogati mogelijk, mag geen derogerende werking hebben – Volstrekt nietig beding conform artikel 41, eerste lid CMR-verdrag – Geen beperking van de nietigheid tot de uitsluiting van de vrijheid van keuze van forum

Hof van Cassatie 15-12-2006

Opeenvolgende koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken – Vordering wegens verborgen gebreken van (Belgische) eindkoper tegen oorspronkelijke (Italiaanse) verkoper – Toepasselijk recht op de oorspronkelijke vrijwaringsverbintenis en exoneratiebeding –Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) als onderdeel van het Italiaanse recht via oproeping als lex contractus – Niet-naleving van de korte termijn voor het instellen van een vordering zoals voorzien in artikel 39.2 Weens Koopverdrag (CISG) – Vrijwaringsvordering is toebehoren van de verkochte zaak – Tegenwerpelijkheid excepties en verweermiddelen uit de oorspronkelijke rechtsverhouding

Hof van Cassatie 27-04-2007

Toepasselijk recht – Artikelen 17.1 (wettelijk vermoeden) en 17.4.b (ontheffingsgrond) CMR-verdrag – Vervoersovereenkomst – Aansprakelijkheid vervoerder en afzender – Gebrek in de verpakking door de afzender is oorzaak van de schade – Afwezigheid van voorbehoud omtrent de staat van de verpakking bij inontvangstneming door de vervoerder kan relevant zijn voor de toepassing van artikel 10 CMR-verdrag (aansprakelijkheid van de afzender jegens de vervoerder), doch sluit het beroep van de vervoerder op de ontheffingsgrond van artikel 17.4.b CMR-verdrag niet uit

Hof van Cassatie 27-04-2007

Internationaal spoorvervoer – Borgstelling conform het Koninklijk besluit van 18 maart 1991 – Verbintenis van de vervoerder jegens de ondervervoerder is geen verbintenis die het gevolg is van een door de vervoerder uitgevoerd transport

Hof van Cassatie 29-09-2006

Vervoersovereenkomst – Toepasselijk recht – Aansprakelijkheid vervoerder – Termijn voor protest – Artikel 91, A, § 3, 6° Zeewet – Protest bij uiterlijk zichtbaar verlies of schade ten laatste op het ogenblik van het weghalen van de goederen en van hun overgifte aan de krachtens de vervoersovereenkomst op de aflevering rechthebbende persoon – Tijdstip van juridische aflevering in de zin van artikel 91 is in principe tijdstip van feitelijke aflevering – Dat tijdstip mag in cognossement worden bepaald op tijdstip van overhandiging van de goederen aan de douane in zoverre de mogelijkheid voor de rechthebbende om protest te formuleren op dat conventioneel bepaalde tijdstip niet wordt uitgesloten

Hof van Justitie 10-11-2005, C-234/04, conclusie van advocaat-generaal M. A. Tizzano

Internationale bevoegdheid - Verordening 44/2001 (Brussel I) - Consumentengeschil – Internationale bevoegdheid door de eerste rechter gesteund op artikelen 15 en 16 Verordening 44/2001 (Brussel I) ondanks exceptie van onbevoegdheid van verwerende partij – Prijstoezegging – Misleidende reclame – Geen eigenlijke overeenkomst – Forum actoris – Geen toepassing van artikel 24 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Geen (incidenteel) hoger beroep aangaande de bevoegdheidsbeslissing – Geen afbreuk aan kracht van gewijsde op grond van artikel 10 EG omwille van mogelijke strijdigheid met het gemeenschapsrecht

Hof van Justitie 16-03-2006, C-234/04, Kapferer / Schlank & Schick

Internationale bevoegdheid - Verordening 44/2001 (Brussel I) - Consumentengeschil – Internationale bevoegdheid door de eerste rechter gesteund op artikelen 15 en 16 Verordening 44/2001 (Brussel I) ondanks exceptie van onbevoegdheid van verwerende partij – Prijstoezegging – Misleidende reclame – Geen eigenlijke overeenkomst – Forum actoris – Geen toepassing van artikel 24 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Geen (incidenteel) hoger beroep aangaande de bevoegdheidsbeslissing – Geen afbreuk aan kracht van gewijsde op grond van artikel 10 EG omwille van mogelijke strijdigheid met het gemeenschapsrecht

Hof van Justitie 17-01-2008, C-432-06, conclusie van advocaat-generaal M. Poiares Maduro

Internationale bevoegdheid – Arbeidsovereenkomst – Pluraliteit van verweerders-werkgevers – Bijzondere bevoegdheidsregels behoeven een strikte uitlegging – Artikel 6.1 Verordening 44/2001 (Brussel I) is niet van toepassing op de bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst

Hof van Justitie 22-05-2008, C-462/06, Glaxosmithkline / Rouard

Internationale bevoegdheid – Arbeidsovereenkomst – Pluraliteit van verweerders-werkgevers – Bijzondere bevoegdheidsregels behoeven een strikte uitlegging – Artikel 6.1 44/2001 verordening is (Brussel I) niet van toepassing op de bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst

Rechtbank van eerste aanleg Turnhout 04-02-2008

Toepasselijk recht – Opeenvolgende koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken – Vordering wegens niet conforme levering – Verhouding tussen (Duitse) leverancier van grondstof en (Belgische) producent beheerst door Weens Koopverdrag (CISG) – Geen gegevens over naleving keuringstermijn zoals voorzien in artikel 38 Weens Koopverdrag (CISG)– Redelijke termijn voor protest zoals voorzien in artikel 39 Weens Koopverdrag (CISG) dient in concreto te worden beoordeeld en bedraagt maximum één maand – Geen tijdig en voldoende duidelijk protest