Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
8 resultaten

Hof van beroep Gent 17-04-2008

Erkenning en tenuitvoerlegging – Artikel 570 Ger. W. (oud) of artikel 25 WIPR - Exequatur – Beslissing Amerikaans gerecht – Weigeringsgronden – Overgangsbepalingen WIPR – Artikel 126, § 2, tweede lid – Begunstigingsregel – Gedeeltelijke uitvoerbaarverklaring – Gedeeltelijke weigering bij gebrek aan uitvoerbaarheid in land van oorsprong

Hof van beroep Gent 28-04-2008

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Overeenkomst tot verkoop van activa en passiva – Faillissement van de Belgische verkopers – Vordering tot betaling ingesteld door de curator – Geen bewijs van eigendom van het onroerend goed, noch van de vervulling van de opschortende voorwaarde volgens de kopers – Er wordt geen toepassing gemaakt van de artikelen 22.1 en 5.1.b Brussel I verordening, noch van de Insolventie verordening – Forum executionis contractus – Artikel 5.1.a – Plaats van uitvoering van de betwiste verbintenis tot betaling – Lex voluntatis – Draagschuld naar Nederlands recht – Er wordt geen rekening gehouden met de plaats van daadwerkelijke gedeeltelijke uitvoering – Forum van de medeverweerder – Artikel 6.1 – Uitlegging van de overeenkomst conform de lex contractus

Hof van Cassatie 10-04-2008

Erkenning en tenuitvoerlegging - Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 43.1 – Exequatur – Mogelijkheid tot instellen rechtsmiddel – Begrip partij – Niet via zijdelingse vordering door schuldeiser van een schuldenaar wanneer die schuldeiser niet als formele procespartij is opgetreden – Verordening 44/2001 (Brussel I) voorziet in een volledig en onafhankelijk stelsel met autonome uitlegging – Precieze draagwijdte artikel 1166 BW irrelevant

Hof van Cassatie 20-06-2008

Erkenning en tenuitvoerlegging - WIPR – Artikel 25, § 1, 2° - Exequatur – Beslissing Congolees gerecht – Weigeringsgronden– Geen schending van het recht van verdediging omwille van de toepassing van het “beginsel van onveranderlijkheid van de vorderingen” – Ontvankelijkheid mag afhankelijk worden gemaakt van procedurevereisten – Geen schending van het recht van verdediging noch van artikel 6 EVRM omwille van de onregelmatige motivering

Hof van Justitie 02-04-2009, C-394/07, Daimler Chrysler

Exequatur – Verdrag van 1968 (EEX) – “Freezing order”, “disclosure order” en “unless order” – Uitsluiting van de verweerder uit de procedure wegens niet-uitvoering van rechterlijk bevel – Geen impact op de kwalificatie als beslissing in de zin van artikel 25 – Weigeringsgronden – Artikel 27.1 – Openbare orde – Beoordelen of de uitsluiting in concreto een kennelijke en buitensporige schending vormde van het recht van de verweerder om te worden gehoord

Hof van Justitie 23-04-2009

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Licentieovereenkomst – Overeenkomst waarbij de houder van een intellectueel eigendomsrecht zijn medecontractant het recht toekent om gebruik te maken van dit recht is geen overeenkomst voor de verstrekking van diensten in de zin van artikel 5.1.b tweede streepje – Vereist het verrichten van een bepaalde activiteit tegen vergoeding – Artikel 5.1.a – Plaats van uitvoering van de betwiste verbintenis bepalen aan de hand van de lex causae zoals aangewezen door de collisieregels uit de lex fori

Hof van Justitie 23-04-2009, C-167/08, Draka NK Cables

Exequatur – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 43.1 – Mogelijkheid tot instellen rechtsmiddel – Begrip partij – Niet via zijdelingse vordering door schuldeiser van een schuldenaar wanneer hij niet als formele procespartij is opgetreden – Verordening 44/2001 (Brussel I) voorziet in een volledig en onafhankelijk stelsel met autonome uitlegging – Precieze draagwijdte artikel 1166 BW irrelevant

Hof van Justitie 28-05-2009, C-420/07, Apostolides

Exequatur – Beslissing Cypriotisch gerecht – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Opschorting acquis communautaire in het noordelijk deel staat in casu niet in de weg aan de toepassing van Verordening 44/2001 (Brussel I) – Begrip burgerlijke en handelszaken – Artikel 22 geeft geen aanduiding van de intern-nationale bevoegdheid ratione territorii – Geen schending van de bevoegdheidsregels van de Brussel I verordening – Geen weigering op grond van artikel 35.1 – Beweerde feitelijke onuitvoerbaarheid in land van oorsprong – Geen strijdigheid met de openbare orde – Geen weigering op grond van artikelen 34.1 en 45.1 – Geen bewijs van gebrek aan uitvoerbaarheid in de zin van artikel 38 – Regelmatige betekening/mededeling niet strikt noodzakelijk, wel eerbiediging van de rechten van verdediging – Geen weigering op grond van artikel 34.2