Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van beroep Gent 20-02-2014

Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – artikel 12bis WBN (oud) –advies OM – ‘eindpunt’ termijn van 4 maanden

Hof van beroep Gent 23-01-2014

Toepasselijk recht - Artikel 37 WIPR – Naam – Russisch recht – Geslachtsconforme verbuiging van de familienaam

Hof van Justitie 16-01-2014, C-328/12, Schmid

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Insolventieprocedures – Faillissementspauliana – Woonplaats van verweerder in derde staat – Bevoegdheid van rechter van lidstaat waar centrum van voornaamste belangen van schuldenaar ligt

Hof van Justitie 16-01-2014, C-45/13, Kainz

Prejudiciële verwijzing – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Productaansprakelijkheid – Product dat in een lidstaat wordt geproduceerd en in een andere lidstaat wordt verkocht – Uitlegging van begrip ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen’ – Plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis

Hof van Justitie 28-01-2015, C-375/13, Harald Kolassa / Barclays Bank plc

Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Door consumenten gesloten overeenkomsten – In een lidstaat wonende consument die door een in een andere lidstaat gevestigde bank uitgegeven effecten van een in een derde lidstaat gevestigde tussenpersoon heeft verworven – Bevoegdheid voor vorderingen tegen de bank die deze effecten heeft uitgegeven

Rechtbank van koophandel Antwerpen 27-01-2014

Europese Executoriale Titel (EET) – Verordening 805/2004 (EET) – a) artikel 6 – waarmerking als EET - b) minimumnormen – artikel 19 – procedure tot heroverweging – niet aanwezig in Belgische rechtsorde