Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
9 resultaten

Hof van Justitie 06-10-2015, C-404/14, Matoušková

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 1, lid 1, onder b) – Materiële werkingssfeer – Overeenkomst tot verdeling van de nalatenschap tussen de langstlevende echtgenoot en de door een bewindvoerder vertegenwoordigde minderjarige kinderen – Kwalificatie – Vereiste van rechterlijke goedkeuring van een dergelijke overeenkomst – Maatregel betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid of maatregel betreffende nalatenschappen

Hof van Justitie 06-10-2015, C-489/14, A / B

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Aanhangigheid – Artikelen 16 en 19, leden 1 en 3 – Procedure tot scheiding van tafel en bed in een eerste lidstaat en echtscheidingsprocedure in een tweede lidstaat – Bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht – Begrip bevoegdheid die ‘vaststaat’ – Verval van de eerste procedure en instelling van een nieuwe echtscheidingsprocedure in de eerste lidstaat – Gevolgen – Tijdsverschil tussen de lidstaten – Gevolgen voor de procedure tot aanhangigmaking van een zaak bij de gerechten

Hof van Justitie 10-12-2015, C-350/14, Florin Lazar / Allianz Spa

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 864/2007 – Artikel 4, lid 1 – Begrippen ‘land waar de schade zich voordoet’, ‘schade’ en ‘indirecte gevolgen van de onrechtmatige daad’ – Schade die een familielid van een als gevolg van een verkeersongeval overleden persoon persoonlijk heeft geleden – Toepasselijk recht

Hof van Justitie 11-11-2015, C-223/14, Tecom Mican SL / Jos? Arias Dom?nguez

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken – Begrip ‘buitengerechtelijk stuk’ – Onderhandse akte – Grensoverschrijdende gevolgen – Werking van de interne markt

Hof van Justitie 15-10-2015, C-310/14, Nike European Operations Netherlands BV / Sportland Oy

Prejudiciële verwijzing – Verordening (EG) nr. 1346/2000 – Artikelen 4 en 13 – Insolventieprocedure – Nadelige rechtshandelingen – Vordering tot teruggave van betalingen die zijn verricht vóór het tijdstip waarop de insolventieprocedure is geopend – Recht van de lidstaat waar de insolventieprocedure wordt geopend – Recht van een andere lidstaat dat de betrokken handeling beheerst – Recht dat ‘in het gegeven geval niet voorziet in de mogelijkheid om die handeling te bestrijden’ – Bewijslast

Hof van Justitie 19-11-2015, C-455/15 PPU, P / Q

Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 23, onder a) – Gronden tot weigering van de erkenning van beslissingen betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid – Openbare orde

Hof van Justitie 21-10-2015, C-215/15, Vasilka Ivanova Gogova / Ilia Dimitrov Iliev

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Werkingssfeer – Artikel 1, lid 1, onder b) – Toekenning, uitoefening, overdracht, beperking of beëindiging van de ouderlijke verantwoordelijkheid – Artikel 2 – Begrip ‘ouderlijke verantwoordelijkheid’ – Geding tussen de ouders met betrekking tot de reis van hun kind en de afgifte van een paspoort aan dit kind – Prorogatie van rechtsmacht – Artikel 12 – Voorwaarden – Aanvaarding van de bevoegdheid van de aangezochte gerechten – Verweerder niet verschenen – Geen betwisting van de bevoegdheid door de ambtshalve door de aangezochte gerechten aangewezen vertegenwoordiger van verweerder

Hof van Justitie 22-10-2015, C-245/14, Thomas Cook Belgium NV / Thurner Hotel GmbH

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening nr. 1896/2006/EG – Europese betalingsbevelprocedure – Te laat verweer – Artikel 20, lid 2 – Verzoek tot heroverweging van het Europees betalingsbevel – Exceptie van onbevoegdheid van het gerecht van oorsprong – Ten onrechte uitvaardigen van een Europees betalingsbevel, gelet op de voorschriften van de verordening – Ontbreken van de ‘kennelijke’ aard – Ontbreken van ‘uitzonderlijke’ omstandigheden

Hof van Justitie 22-10-2015, C-523/14, Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA / VSB Machineverhuur BV

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Artikel 1 – Toepassingsgebied – Klacht met burgerlijkepartijstelling – Artikel 27 – Aanhangigheid – Vordering ingediend bij een gerecht van een andere lidstaat – Lopend gerechtelijk onderzoek – Artikel 30 – Datum waarop een gerecht wordt geacht te zijn aangezocht