Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
17 resultaten

Correctionele rechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 24-05-2016

Schijnhuwelijk – Strafprocedure – Valsheid in geschrifte – Fraude – Geen erkenning buitenlandse huwelijksakte – Artikel 146bis BW – Artikel 79quater Vreemdelingenwet

Familierechtbank Brussel 07-03-2017

Erkenning van een Marokkaans huwelijk in België – Artikel 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Grondvoorwaarden – Artikel 46 WIPR – Schijnhuwelijk – Artikel 146bis BW – Vormvoorwaarden – Artikel 47 WIPR

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 13-01-2017

Nationaliteit – Artikel 5 WBN – Ontbreken van geboorteakte – Irak – Akte van bekendheid ter vervanging van akte van geboorte – Onmogelijkheid om zich een geboorteakte of gelijkwaardig document te verschaffen – Getuigen niet dienstig – (Eenzijdige) beëdigde verklaring ter vervanging van akte van bekendheid – Geloofwaardige beweringen van verzoekers

Grondwettelijk Hof 27-04-2017

Uitvoerbaarheid – Gerechtelijk recht – Artikel 1412quinquies Ger. W. – Bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging – Goederen die niet in beslag kunnen worden genomen – Eigendommen van een buitenlandse mogendheid die zich bevinden op het grondgebied van het Koninkrijk – Onmogelijkheid van beslag – Uitzonderingen – Voorwaarden – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Interpretatie volgens gewoonterechtelijke regels van internationaal recht

Hof van beroep Antwerpen 18-01-2017

Afstamming – Schijnerkenning – Verblijfsrechtelijk voordeel Surinaamse moeder – Vordering tot nietigverklaring erkenning ingesteld door OM – Artikel 138bis, § 1 Ger.W. – Bezit van staat – Biologische realiteit – Bedoeling om kind op te voeden – Verlies Belgische nationaliteit

Hof van beroep Gent 11-05-2017

Gerechtelijke vereffening-verdeling nalatenschap – Uitonverdeeldheidtreding – Nalatenschap opengevallen in Griekenland – Internationale bevoegdheid – Artikel 77, 2° WIPR – Belgische rechtbanken bevoegd voor in België gelegen onroerende goederen – Toepasselijk recht – Artikel 78, § 2, eerste lid WIPR – Recht van de Staat waar het onroerend goed gelegen is – Artikel 80, § 1, 7° en 10° WIPR – Uitzonderingsclausule – Artikel 19, § 1 WIPR

Hof van beroep Gent 25-04-2017

Tenuitvoerlegging – Rechterlijke beslissing uit Congo – Exequatur – Geen in kracht van gewijsde getreden buitenlands vonnis – Beroep tegen uitvoerbaarverklaring – Derdenverzet – Artikel 22 WIPR – Artikel 23, § 5 WIPR – Uitvoerende maatregelen – Uitvoerend beslag op onroerend goed

Hof van Cassatie 04-04-2017

Vordering in België tot het bekomen van een schadevergoeding – Dader in andere lidstaat van de EU persoonlijk failliet verklaard – Toepasselijk recht – Artikel 4 Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikel 1382 BW

Hof van Cassatie 12-05-2017

Internationale bevoegdheid – Hoger beroep – Een beslissing inzake bevoegdheid – Artikel 1050, tweede lid Ger.W. – Beslissing over betwisting internationale rechtsmacht

Hof van Justitie 04-05-2017, C-29/16, HanseYachts AG / Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 27 – Aanhangigheid – Gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht – Artikel 30, punt 1 – Begrip ‘stuk dat het geding inleidt’ of ‘gelijkwaardig stuk’ – Verzoek om een deskundigenonderzoek teneinde voorafgaand aan enig proces het bewijs van feiten waarop een later beroep in rechte kan worden gegrond, te bewaren of vast te stellen