Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
7 resultaten

Hof van Justitie 04-05-2017, C-29/16, HanseYachts AG / Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 27 – Aanhangigheid – Gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht – Artikel 30, punt 1 – Begrip ‘stuk dat het geding inleidt’ of ‘gelijkwaardig stuk’ – Verzoek om een deskundigenonderzoek teneinde voorafgaand aan enig proces het bewijs van feiten waarop een later beroep in rechte kan worden gegrond, te bewaren of vast te stellen

Hof van Justitie 08-06-2017, C-111/17 PPU, OL / PQ

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid – Internationale kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11 – Verzoek tot terugkeer – Begrip ‘gewone verblijfplaats’ van zuigeling – Kind geboren, volgens de wil van zijn ouders, in een andere lidstaat dan die van hun gewone verblijfplaats – Ononderbroken verblijf van kind tijdens eerste maanden van zijn leven in lidstaat van geboorte – Beslissing van de moeder om niet terug te keren naar lidstaat waar de gewone verblijfplaats van het koppel zich bevond

Hof van Justitie 08-06-2017, C-54/16, Vinyls Italia SpA / Mediterranea di Navigazione SpA

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Insolventieprocedures – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikelen 4 en 13
– Voor het geheel van schuldeisers nadelige rechtshandelingen – Omstandigheden waarin de betrokken rechtshandeling kan worden bestreden – Handeling onderworpen aan het recht van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de procedure is geopend – Handeling die niet op grond van dat recht kan worden bestreden – Verordening 593/2008 (Rome I) – Artikel 3, lid 3 – Door partijen gekozen recht – Alle aanknopingspunten van de betrokken situatie bevinden zich in de lidstaat waar de procedure is geopend – Invloed

Hof van Justitie 08-06-2017, C-541/15, Mircea Florian Freitag

Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Vrijheid om in de lidstaten te reizen en te verblijven – Onderdaan die zowel de nationaliteit van de lidstaat van zijn verblijf bezit als die van de lidstaat van zijn geboorte – Wijziging van de familienaam in de lidstaat van geboorte die niet heeft plaatsgevonden tijdens een gewoon verblijf in die lidstaat – Naam die overeenkomt met de geboortenaam – Verzoek tot inschrijving van die naam in het register van de burgerlijke stand van de lidstaat van verblijf – Afwijzing van dat verzoek – Grond: Naam die niet tijdens een gewoon verblijf is verworven – Bestaan in het nationale recht van andere procedures ter verkrijging van erkenning van die naam

Hof van Justitie 15-06-2017, C-249/16, Saale Kareda / Stefan Benkö

Prejudiciële verwijzing – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 7, punt 1 – Begrippen ‘verbintenissen uit overeenkomst’ en ‘overeenkomst tot levering van diensten’ – Regresvordering tussen hoofdelijke medeschuldenaren van een kredietovereenkomst – Bepaling van de plaats van uitvoering van de kredietovereenkomst

Hof van Justitie 18-05-2017, C-617/15, Hummel Holding A/S / Nike Inc., Nike Retail BV

Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Verordening 207/2009 – Uniemerk – Artikel 97, lid 1 – Internationale bevoegdheid – Rechtsvordering wegens inbreuk op een merk tegen een vennootschap die in een derde land is gevestigd – Kleindochter die is gevestigd op het grondgebied van de lidstaat van de aangezochte rechter – Begrip vestiging

Hof van Justitie 28-06-2017, C-436/16, Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias / Malcon Navigation Co. ltd., Brave Bulk Transport ltd.

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 23 – Forumkeuzebeding – Forumkeuzebeding in een overeenkomst tussen twee vennootschappen – Schadevordering – Hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertegenwoordigers van een van die vennootschappen voor strafbare feiten – Inroepbaarheid van dat beding door die vertegenwoordigers