Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
9 resultaten

Hof van Justitie 06-02-2019, C-535/17, NK / BNP Paribas Fortis NV

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken – Verordeningen 44/2001 (Brussel I) en 1346/2000 (Insolventie) –
Respectieve werkingssfeer – Faillissement van een gerechtsdeurwaarder –
Vordering van de curator belast met het beheer en de vereffening van de boedel

Hof van Justitie 12-03-2019, C-221/17, M. G. Tjebbes, G. J. M. Koopman, E. Saleh Abady, L. Duboux / Minister van Buitenlandse Zaken

Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese Unie – Artikel 20 VWEU –
Artikelen 7 en 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie –
Bezit van zowel de nationaliteit van een lidstaat als die van een derde staat –
Verlies van rechtswege van zowel de nationaliteit van een lidstaat als het
burgerschap van de Unie – Gevolgen – Evenredigheid

Hof van Justitie 13-03-2019, C-635/17, E. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht –
Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG –
Uitsluitingen van de werkingssfeer van de richtlijn – Artikel 3, lid 2, onder c) –
Uitsluiting van subsidiair beschermden – Uitbreiding door het nationale recht
van het recht op gezinshereniging tot die personen – Bevoegdheid van het Hof –
Artikel 11, lid 2 – Ontbreken van officiële bewijsstukken waaruit de gezinsband
blijkt – Gegeven uitleg onvoldoende plausibel geacht – Op de autoriteiten van
de lidstaten rustende verplichtingen om aanvullende stappen te ondernemen –
Grenzen

Hof van Justitie 14-02-2019, C-554/17, Rebecka Jonsson / Société du Journal L’Est Républicain

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Europese
procedure voor geringe vorderingen – Verordening 861/2007 (Geringe
vorderingen) – Artikel 16 – ‘In het ongelijk gestelde partij’ – Proceskosten –
Verdeling – Artikel 19 – Procesrecht van de lidstaten

Hof van Justitie 14-02-2019, C-630/17, Anica Milivojević / Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

Prejudiciële verwijzing – Artikelen 56 en 63 VWEU – Vrij verrichten van diensten
– Vrij verkeer van kapitaal – Nationale regeling die voorziet in de nietigheid van
met een onbevoegde kredietgever gesloten kredietovereenkomsten met
internationale aspecten – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 17, lid 1
– Kredietovereenkomst die door een natuurlijke persoon is gesloten met het oog
op het aanbieden van accommodatie aan toeristen – Begrip ‘consument’ –
Artikel 24, punt 1 – Exclusieve bevoegdheden inzake zakelijke rechten op
onroerende goederen – Vordering tot nietigheid van een kredietovereenkomst
en tot doorhaling van een zakelijke zekerheid in het kadaster

Hof van Justitie 16-01-2019, C-386/17, Stefano Liberato / Luminita Luisa Grigorescu

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op
het gebied van onderhoudsverplichtingen – Verordening 44/2001 (Brussel I) –
Artikel 5, punt 2 – Artikel 27 – Artikel 35, lid 3 – Bevoegdheid, erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke
verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 19 –
Aanhangigheid – Artikel 22, onder a) – Artikel 23, onder a) – Niet-erkenning van
beslissingen wegens kennelijke strijd met de openbare orde – Artikel 24 – Verbod
om de bevoegdheid van het oorspronkelijke gerecht te toetsen –
Weigeringsgrond gebaseerd op schending van de regels inzake aanhangigheid

Hof van Justitie 17-01-2019, C-102/18, Klaus Manuel Maria Brisch

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Verordening 650/2012 (Erfrecht) – Artikel 65, lid 2 – Europese erfrechtverklaring
– Aanvraag van een erfrechtverklaring – Uitvoeringsverordening 1329/2014 –
Verplicht dan wel facultatief karakter van het formulier dat krachtens artikel 1,
lid 4, van uitvoeringsverordening nr. 1329/2014 is vastgesteld

Hof van Justitie 28-02-2019, C-579/17, BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse / Gradbeništvo Korana d.o.o.

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 1, lid 1 – Werkingssfeer –
Burgerlijke en handelszaken – Artikel 1, lid 2 – Uitgesloten zaken – Sociale
zekerheid – Artikel 53 – Verzoek tot afgifte van het certificaat waaruit blijkt dat
de door het gerecht van oorsprong gegeven beslissing uitvoerbaar is – Uitspraak
betreffende een vordering inzake toeslagen op vakantiegeld die een
socialezekerheidsorgaan uit hoofde van de detachering van werknemers heeft
op een werkgever – Uitoefening van een rechtsprekende activiteit door het
gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt

Hof van Justitie 31-01-2019, C-149/18, Agostinho da Silva Martins / Dekra Claims Services Portugal SA

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Recht dat
van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen – Verordening 864/2007
(Rome II) – Artikelen 16 en 27 – Bepalingen van bijzonder dwingend recht –
Richtlijn 2009/103/EG – Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor
motorrijtuigen – Artikel 28