Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
20 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 01-04-2021, M.V. / Polen

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofd achterhouden van een kind in Polen – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 3 Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 11 Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Gewone verblijfplaats kind – Artikel 11 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Positieve verplichtingen voor de Staat – Redelijke termijn

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 15-06-2021, Y.S. en O.S. / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofd achterhouden van een kind in Rusland – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Belang van het kind – Procedurele vereisten artikel 8 EVRM – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Ernstig risico fysiek of geestelijk gevaar – Situatie in Oost-Oekraïne – Artikel 2 EVRM – Artikel 3 EVRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16-07-2020, D. / Frankrijk

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Artikel 14 EVRM – Wensouders zijn de biologische ouders – Recht op respect voor het privéleven van het kind – Adoptie mogelijk – Erkenning van familieleven noodzakelijk – Belang van het kind

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 30-03-2021, Thompson / Rusland

Kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13 (b) – Artikel 3 – Ernstig risico – Ongeoorloofde overbrenging kind – Belang van het kind – Artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven

Grondwettelijk Hof 20-05-2021

Nationaliteitsverklaring – Artikel 15, §5 WBN – Negatief advies openbaar ministerie – Openbaar ministerie als partij – Veroordeling kosten, inclusief rechtsplegingsvergoeding – Artikel 1017-1022 Ger.W. – Artikel 10 en 11 Grondwet – Beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie

Grondwettelijk Hof 23-09-2021

Nationaliteit – Verlies van de Belgische nationaliteit – Vervallenverklaring – Rechtspleging – Bevoegdheid van het hof van beroep – Ontstentenis van een dubbele aanleg

Grondwettelijk Hof 25-02-2021

Toepasselijk recht – Naam – Artikel 3, § 3 WIPR – Artikel 37 WIPR – Vluchteling – Verbetering geboorteakte – Verschil in behandeling – Non-discriminatiebeginsel – Artikel 12 Verdrag van Genève van 1951 – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Artikel 22 Grondwet – Artikel 8 EVRM

Grondwettelijk Hof 27-05-2021

Nationaliteit – Verkrijging van de Belgische nationaliteit – Voorwaarden – Onafgebroken wettelijk verblijf – Gezinshereniging – Familielid van een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer – Hiaat tussen twee verblijfsstatuten

Hof van beroep Antwerpen 07-06-2021

Betekening – Internationale bevoegdheid – Insolventie – Overeenkomst – Verordening 1393/2007 (Betekening) – Artikel 14 – Artikel 19 – Geldigheid hoger beroep – Betekening aan niet-ontbonden privaatrechtelijke rechtspersoon – Nederlands recht – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 23 – Exceptie van internationale onbevoegdheid – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikel 3, lid 1 – Artikel 1, lid 2, b) Verordening 44/2001 (Brussel I) – Kwalificatie vordering – Artikel 25 Nederlandse Faillissementswet – Derdenverzet – Forumbeding – Vorm van het forumbeding – Gewoonte in de internationale handel

Hof van Cassatie 12-05-2021

Nationaliteit – Artikel 23, § 6, lid 1 WBN – Voorziening in cassatie – Vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit – Voorwaarden – Ongelijkheid