Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
992 resultaten

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 06-02-2019

Huwelijk – erkenning – artikel 27 WIPR – artikel 21 WIPR – openbare orde – artikel 146bis oud BW – schijnhuwelijk

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 15-03-2019

Huwelijk – erkenning – artikel 27 WIPR – artikel 21 WIPR – openbare orde – artikel 146bis oud BW – schijnhuwelijk

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 25-02-2019

Huwelijk – erkenning – artikel 27 WIPR – artikel 21 WIPR – openbare orde – artikel 146bis oud BW – schijnhuwelijk

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 19-10-2021, Spinelli / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Achterhouden van een kind in Rusland – Hoger belang van het kind – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Temporeel toepassingsgebied – Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming) – Artikel 5 – Artikel 7 – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 28-10-2021, Kupás / Hongarije

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Achterhouden van een kind in Hongarije – Hoger belang van het kind – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13 – Berust in het niet doen terugkeren van het kind – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 09-09-2021

Afstamming – Ontbrekende geboorteakte – Verkrijgen geboorteakte onmogelijk – Legalisatie onmogelijk – Somalië – Artikel 23 BW – Artikel 26 BW – Artikel 35 BW – DNA-test – Vonnis als ontbrekende geboorteakte

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 24-06-2021

Huwelijk – Gezinshereniging – Vluchteling – Weigering erkenning Somalisch huwelijk – Geen authentieke documenten – Legalisatie onmogelijk – Artikel 27 WIPR

Hof van Beroep Brussel 09-09-2021

Huwelijk – Polygamie – Overlevingspensioen – Twee huwelijken met dezelfde echtgenote na huwelijk met andere echtgenote – Intentie om een duurzame levensgemeenschap te creëren

Hof van Cassatie 20-05-2021

Verdrag van Rome inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst van 1980 (EVO) – Arbeidsovereenkomst – Artikel 6, lid 2, sub a – Recht dat van toepassing is bij gebreke van rechtskeuze – Recht van land waar werknemer ‘gewoonlijk zijn arbeid verricht’

Hof van Justitie 06-10-2021, C-581/20, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad v TOTO SpA / Costruzioni Generali en Vianini Lavori SpA

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 1, lid 1 – Burgerlijke en handelszaken – Artikel 35 – Voorlopige en bewarende maatregelen – Vordering die is gebaseerd op een overeenkomst voor de aanleg van een openbare snelweg tussen een overheidsinstantie en twee privaatrechtelijke ondernemingen – Verzoek in kort geding in verband met de boeten en garanties die uit deze overeenkomst voortvloeien – Beslissing in kort geding die reeds is gewezen door een in het bodemgeschil bevoegde rechter