Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1127 resultaten

Hof van beroep Gent 25-10-2005

Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – artikel 1, a) – toepassingsgebied – artikel 3 – ongeoorloofde overbrenging – begrip

Hof van Cassatie 14/10/0005

Grensoverschrijdende betekening – (oude) verordening 1348/2000 (Betekening) – artikel 4 – verzending aan de centrale autoriteit in plaats van aan de ontvangende instantie – gevolg – artikel 14 – betekening per post – foutief adres - gevolg

Hof van Cassatie 18-04-2005

Vreemd recht – Taak van de feitenrechter – Omvang cassatiecontrole – Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid – Geschonden bepalingen

Hof van Justitie 08-11-2005, C-443/03, Leffler

(Oude) Verordening 1348/2000 (Betekening) – artikel 8 – taal van een akte – weigering akte in ontvangst te nemen – herstel verzuim van vertaling – onverwijlde toezending vertaling – gevolgen

Hof van Justitie 20-01-2005, C-27/02, Engler

Vordering van consument tot uitbetaling van een schijnbaar gewonnen prijs – internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikelen 5, (1), en 13, eerste lid, (3) – toepassingsvoorwaarden

Hof van Justitie 20-01-2005, C-464/01, Gruber

Koop van een goed deels wel en deels niet bestemd voor beroepsmatig gebruik – internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – toepasselijkheid artikelen 13 tot 15 – omvang beroepsmatig gebruik – invloed gedrag van de persoon die zich op hoedanigheid van consument beroept

Arbitragehof 04-05-2005

Grondwet – niet-discriminatie en gelijkheid man-vrouw – Belgisch-Marokkaans algemeen verdrag betreffende de sociale zekerheid – artikel 24, §2 – bigaam huwelijk – erkenning – verdeling overlevingspensioen tussen twee echtgenotes

Arbitragehof 06-07-2005

Nationaliteit – artikel 12bis, §4, WBN – beroepstermijn – 15 dagen in plaats van 1 maand – verenigbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (ja)

Hof van beroep Antwerpen 08-12-2003

Commissionair-expediteur – verbintenis tot niet-afgifte goederen bij afwezigheid van toestemming door verkoper – internationale bevoegdheid – artikel 5, 1, Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – plaats waar verbintenis moet worden uitgevoerd – band tussen verbintenis commissionair-expediteur en verkoopovereenkomst

Hof van beroep Antwerpen 24-05-2004

Internationale koop – vóór 1 september 1999 - toepasselijke wet – verdrag van Den Haag 15 juni 1955 – voorrang op EVO – impliciete) rechstkeuze – toepasselijkheid Weens Koopverdrag (CISG) – artikel 4 Haags verdrag 1955 – onderzoeksplicht koper – afzonderlijke aanknoping – plaats waar onderzoek moet gebeuren – Schuldvergelijking – toepasselijk recht – cumulatieve toepassing van de op de onderscheiden verbintenissen toepasselijke wetten– Cessie van schuldvordering – tegenwerpelijkheid – toepasselijk recht – artikel 12, 2, Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Frans faillissementsvonnis – vóór 31 mei 2002 – erkenning – artikel 8 Frans-Belgisch verdrag 8 juli 1899 – erkenning de plano