Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
989 resultaten

Grondwettelijk Hof 27-05-2021

Nationaliteit – Verkrijging van de Belgische nationaliteit – Voorwaarden – Onafgebroken wettelijk verblijf – Gezinshereniging – Familielid van een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer – Hiaat tussen twee verblijfsstatuten

Hof van Beroep Antwerpen 07-06-2021

Betekening – Internationale bevoegdheid – Insolventie – Overeenkomst – Verordening 1393/2007 (Betekening) – Artikel 14 – Artikel 19 – Geldigheid hoger beroep – Betekening aan niet-ontbonden privaatrechtelijke rechtspersoon – Nederlands recht – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 23 – Exceptie van internationale onbevoegdheid – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikel 3, lid 1 – Artikel 1, lid 2, b) Verordening 44/2001 (Brussel I) – Kwalificatie vordering – Artikel 25 Nederlandse Faillissementswet – Derdenverzet – Forumbeding – Vorm van het forumbeding – Gewoonte in de internationale handel

Hof van Cassatie 12-05-2021

Nationaliteit – Artikel 23, § 6, lid 1 WBN – Voorziening in cassatie – Vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit – Voorwaarden – Ongelijkheid

Hof van Cassatie 18-06-2021

Betekening – Verordening 1393/2007 (Betekening) – Artikel 4 – Artikel 7 – Artikel 8 – Recht op een eerlijk proces – Modelformulier – Taal die de bestemmeling begrijpt of in de officiële taal of talen van de plaats van betekening of kennisgeving – Behoorlijk verweer – Recht om te weigeren de stukken in ontvangst te nemen

Hof van Cassatie 20-05-2021

Internationale bevoegdheid – Overeenkomst – Elektronisch gesloten koopovereenkomst – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 23 – Forumbeding – Algemene voorwaarden – Toestemming – De informatie moet op een duurzame drager aan de consument worden meegedeeld – Een hyperlink – Prejudiciële vraag

Hof van Cassatie 25-01-2021

Weigering om huwelijk te voltrekken – Artikel 167, eerste lid BW – Artikel 165, §3 BW – Termijn om voltrekking huwelijk uit te stellen – Verplichting voltrekken huwelijk – Machtsoverschrijding – Artikel 146bis BW – Schijnhuwelijk – Bevel rechter aan ambtenaar van burgerlijke stand om huwelijk te voltrekken

Hof van Justitie 02-08-2021, C-262/21 PPU, A / B

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Toepassingsgebied – Artikel 2, punt 11 – Begrip „ongeoorloofde overbrenging of niet doen terugkeren van een kind” – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Verzoek tot terugkeer van een jong kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen – Derdelanders – Overdracht van het kind en zijn moeder aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming overeenkomstig Verordening 604/2013 (Dublin III)

Hof van Justitie 09-09-2021, C-208/20 en C-256/20, Toplofikatsia Sofia EAD, CHEZ Elektro Bulgaria AD, Agentsia za control na prosrocheni zadalzhenia EOOD (C‑208/20) en Toplofikatsia Sofia EAD (C‑256/20)

Prejudiciële verwijzing – Artikel 20, lid 2, a), VWEU – Artikel 47, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Verordening 1206/2001 (Bewijsverkrijging) – Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken – Artikel 1, lid 1, a) – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Artikel 5, lid 1 – Onbetaalde schuldvorderingen – Rechterlijke beslissingen – Betalingsbevelen – Betekening – Schuldenaar woonachtig op een onbekend adres in een andere lidstaat dan die van de aangezochte rechter

Hof van Justitie 09-09-2021, C-277/20, UM, in tegenwoordigheid van HW, als nalatenschapsbeheerder van ZL, Marktgemeinde Kötschach-Mauthen en Finanzamt Spittal Villach

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Erfopvolging – Verordening 650/2012 (Erfrecht) – Artikel 3, lid 1, b) – Begrip “erfovereenkomst” – Werkingssfeer – Overeenkomst tot eigendomsoverdracht bij overlijden – Artikel 83, lid 2 – Rechtskeuze – Overgangsbepalingen

Hof van Justitie 09-09-2021, C-422/20, RK / CR

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Erfopvolging – Verordening 650/2012 (Erfrecht) – Artikel 6, a) – Onbevoegdverklaring – Artikel 7, a) – Rechterlijke bevoegdheid – Toetsing door het tweede aangezochte gerecht – Artikel 22 – Keuze van het toepasselijke recht – Artikel 39 – Wederzijdse erkenning – Artikel 83, lid 4 – Overgangsbepalingen