Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
992 resultaten

Hof van Justitie 09-09-2021, C-208/20 en C-256/20, Toplofikatsia Sofia EAD, CHEZ Elektro Bulgaria AD, Agentsia za control na prosrocheni zadalzhenia EOOD (C‑208/20) en Toplofikatsia Sofia EAD (C‑256/20)

Prejudiciële verwijzing – Artikel 20, lid 2, a), VWEU – Artikel 47, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Verordening 1206/2001 (Bewijsverkrijging) – Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken – Artikel 1, lid 1, a) – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Artikel 5, lid 1 – Onbetaalde schuldvorderingen – Rechterlijke beslissingen – Betalingsbevelen – Betekening – Schuldenaar woonachtig op een onbekend adres in een andere lidstaat dan die van de aangezochte rechter

Hof van Justitie 09-09-2021, C-277/20, UM, in tegenwoordigheid van HW, als nalatenschapsbeheerder van ZL, Marktgemeinde Kötschach-Mauthen en Finanzamt Spittal Villach

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Erfopvolging – Verordening 650/2012 (Erfrecht) – Artikel 3, lid 1, b) – Begrip “erfovereenkomst” – Werkingssfeer – Overeenkomst tot eigendomsoverdracht bij overlijden – Artikel 83, lid 2 – Rechtskeuze – Overgangsbepalingen

Hof van Justitie 09-09-2021, C-422/20, RK / CR

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Erfopvolging – Verordening 650/2012 (Erfrecht) – Artikel 6, a) – Onbevoegdverklaring – Artikel 7, a) – Rechterlijke bevoegdheid – Toetsing door het tweede aangezochte gerecht – Artikel 22 – Keuze van het toepasselijke recht – Artikel 39 – Wederzijdse erkenning – Artikel 83, lid 4 – Overgangsbepalingen

Hof van Justitie 15-07-2021, C-152/20 en C-218/20, DG en EH / SC Gruber Logistics SRL (C-152/20), en Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi, TD / SC Samidani Trans SRL (C-218/20)

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Verordening 593/2008 (Rome I) – Artikelen 3 en 8 – Door partijen gekozen recht – Individuele arbeidsovereenkomsten – Werknemers die hun arbeid in meer dan één lidstaat verrichten – Bestaan van nauwere banden met een ander land dan dat waarin of van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht, of dat waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen – Begrip “bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken” – Minimumloon

Hof van Justitie 15-07-2021, C-30/20, RH / AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group España, S. A.

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 7, punt 2 – Bevoegdheid inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad – Plaats waar de schade is ingetreden – Mededingingsregeling die strijdig is verklaard met artikel 101 VWEU en met artikel 53 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte – Bepaling van de internationale en relatieve bevoegdheid – Concentratie van bevoegdheden bij een gespecialiseerd gerecht

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 06-04-2021

Erkenning – Kindhuwelijk – Artikel 27 WIPR – Artikel 21 WIPR – Openbare orde – Gezinshereniging – Artikel 10, §1, eerste lid, 7° Vreemdelingenwet – Artikel 61/14 Vreemdelingenwet – Artikel 35 WIPR – Artikel 2, f) Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 10, lid 3, a) Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 4 Richtlijn 2003/86/EG - Alleenstaande minderjarige – Ongehuwd – Voogd – Gezinskern – Artikel 7 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 24 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 18-05-2021, Valdís Fjölnisdóttir e.a. / Ijsland

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Weigering erkenning afstammingsband – Geen genetische band wensouders – Niet-begeleide minderjarige – Voogdij – Artikel 8 EVRM – Bestaan van familieleven – Geen schending

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 24-04-2020

Erkenning – Huwelijk – Pakistaans religieus huwelijk – Ahmadi-huwelijk – Artikel
27 WIPR – Artikel 46 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Artikel 47 WIPR –
Vormvoorwaarden – Artikel 18 WIPR – Wetsontduiking – Artikel 21 WIPR –
Openbare orde – Niet-erkenning huwelijksakte – Afstammingsband – Artikel 12
EVRM – Recht om te huwen – Artikel 8 EVRM – Recht op eerbiediging van het
privé- en familieleven – Artikel 9 EVRM – Vrijheid van geloof – Artikel 14 EVRM
– Discriminatieverbod

Grondwettelijk Hof 01-10-2020

Relatie van samenleven – Verklaring van wettelijk samenwonen – Vervanging van de geboorteakte door een akte van bekendheid – Aangifte huwelijk – Artikelen 164/3-164/5 BW – Niet toepasselijk bij verklaring van wettelijk samenwonen

Grondwettelijk Hof 24-09-2020

Consulaire bijstand – Beginsel van gelijkheid en non-discriminatie – Artikel 10 Grondwet – Artikel 11 Grondwet – Artikel 10 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 78 Consulair Wetboek – Draagwijdte consulaire bijstand – Lijst situaties consulaire bijstand – Artikel 9 Richtlijn (EU) 2015/637 – Consulaire praktijk van België – Geen subjectief recht op consulaire bijstand – Artikel 7 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 75 Consulair Wetboek – Uitsluiting consulaire bijstand van familieleden – Beginsel van soevereiniteit – Beginsel van niet-inmenging – Artikel 2, lid 1 Richtlijn (EU) 2015/637 – Uitsluiting consulaire bijstand van vluchtelingen en staatlozen – Artikel 11 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 79 Consulair Wetboek – Uitsluiting van consulaire bijstand van Belgen met dubbele nationaliteit in land van andere nationaliteit – Artikel 15 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 83 Consulair Wetboek – Uitsluiting consulaire bijstand van personen die zich in een risicogebied bevinden – Artikel 5 Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer – Artikel 21 Wet van 9 mei 2018 – Artikel 89 Consulair Wetboek – Consulaire bijstand aan Belgen die in het buitenland gevangengenomen zijn – Artikel 36 Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer