Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
883 resultaten

Hof van Justitie 09-10-2019, C-548/18, BGL BNP Paribas SA / TeamBank AG Nürnberg

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 593/2008 (Rome I) – Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Artikel 14 – Cessie van vorderingen – Derdenwerking

Hof van Justitie 12-12-2019, C-433/18, ML / Aktiva Finants OÜ

Prejudiciële verwijzing – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Vereiste van een procedure op tegenspraak en een doeltreffend rechtsmiddel – Beslissing van een nationale rechterlijke instantie tot uitvoerbaarverklaring van een beslissing van een rechterlijke instantie van een andere lidstaat – Nationale procedure voor het verlenen van toestemming om hoger beroep in te stellen

Hof van Justitie 19-12-2019, C-453/18, Bondora AS / Carlos V.C.-XY

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Europese betalingsbevelprocedure – Verordening 1896/2006 – Verstrekking van aanvullende stukken ter staving van de schuldvordering – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Richtlijn 93/13/EEG – Toetsing door de in het kader van een Europees betalingsbevel aangezochte rechter

Hof van Justitie 21-11-2019, C-198/18, CeDe Group AB / KAN sp. zo.o.

Prejudiciële verwijzing – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikelen 4 en 6 – Insolventieprocedures – Toepasselijk recht – Europese betalingsbevelprocedure – Schuldvordering uit overeenkomst die niet is betaald vóór de faillietverklaring – Exceptie van verrekening die is gebaseerd op een schuldvordering uit overeenkomst die vóór het faillissement is ontstaan

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Gent) 14-03-2019

Handelsagentuurovereenkomst –Toepasselijk recht – Richtlijn 86/653/EEG – Zelfstandige handelsagenten – Coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten – Belgische omzettingswet – In België gevestigde principaal en in Turkije gevestigde agent – Beding waarbij een keuze wordt gemaakt voor de toepassing van het Belgische recht – Niet-toepasselijke wet – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Verenigbaarheid – Verdrag van Rome van 19 juni 1980 (EVO) – Artikel 7.1 – Bepalingen van bijzonder dwingend recht – Nauwe band – Opportuniteitsbeoordeling – Inhoud buitenlands recht – Omvang vergoeding

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 18-06-2019, Vladimir Ushakov / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Positieve verplichtingen voor de Staat – Artikel 3 Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Artikel 13(b) – Ongeoorloofd overbrengen en niet doen terugkeren – Fysiek gevaar

Familierechtbank Brussel 06-03-2019

Internationale bevoegdheid – Homohuwelijk – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Toepassingsgebied ratione materiae – Forum necessitatis – Artikel 11 WIPR – Rechtskeuze – Artikel 5 Verordening 1259/2010 (Rome III)

Familierechtbank Brussel 11-07-2018

Internationale bevoegdheid – Echtscheiding – Aanhangigheid – Artikel 16 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Geldigheid van de saisine – Verordening 1393/2007 (Betekening) – Dringende en voorlopige maat

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 17-05-2019

Erkenning – Huwelijk – Erkenning van een Somalisch religieus huwelijk – Artikel 12 Conventie van Génève – Artikel 21 WIPR – Artikel 27 WIPR – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Minderjarigheid van de echtgenote – Artikel 146 BW – Vaststelling van vaderschap – Artikel 62 WIPR

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 13-09-2018

Toepasselijk recht – Afstamming – Artikel 62 WIPR – Turks recht – Verbetering geboorteakte