Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
989 resultaten

Hof van Beroep Gent 08-03-2018

Toepasselijk recht – Huwelijk – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Attest van
geen huwelijksbeletselen – Artikel 69 Consulair Wetboek – Artikel 70 Consulair
Wetboek – Artikel 146bis BW – Schijnhuwelijk – Openbare orde – Artikel 8 EVRM
– Artikel 12 EVRM

Hof van Beroep Gent 14-02-2019

Erkenning – Huwelijk – Weigering Tunesische huwelijksakte – Artikel 27 WIPR –
Artikel 146bis BW – Attest van geen huwelijksbeletselen – Schijnhuwelijk

Hof van Beroep Gent 15-10-2020

Erkenning – Huwelijk – Weigering erkenning Marokkaanse huwelijksakte –
Artikel 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Nationaliteitsconflict – Artikel
3 WIPR – Artikel 146bis BW – Gemeenschappelijke kinderen – Schijnhuwelijk

Hof van Beroep Gent 20-09-2018

Toepasselijk recht – Huwelijk – Huwelijk in het buitenland – Attest van geen
huwelijksbeletselen – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Artikel 70 Consulair
Wetboek – Onderzoek schijnhuwelijk – Artikel 146bis BW

Hof van Justitie 03-06-2021, C-913/19, ZN / Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Bepaling van de internationale bevoegdheid van de gerechten van een lidstaat – Artikel 5, lid 1 – Werknemer die onderdaan is van een lidstaat – Overeenkomst die is gesloten met een consulaire vertegenwoordiging van die lidstaat in een andere lidstaat – Werkzaamheden van de werknemer – Geen bevoegdheden van openbaar gezag

Hof van Justitie 12-05-2021, C-709/19, Vereniging van Effectenbezitters / BP plcd

Prejudiciële verwijzing – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 7, punt 2 – Bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Plaats waar de schade is ingetreden – Schade die uitsluitend bestaat in financieel verlies

Hof van Justitie 15-04-2021, C-729/19, TKF / Department of Justice for Northern Ireland

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen – Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Werkingssfeer ratione temporis – Artikel 75 – Beslissingen die door een rechterlijke instantie van een lidstaat zijn gegeven voordat die lidstaat toetrad tot de Europese Unie

Hof van Justitie 15-06-2021, C-645/19, Facebook Ireland Ltd, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit

Prejudiciële verwijzing – Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7, 8 en 47 – Verordening 2016/679 – Grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens – “Eén-loketmechanisme” – Loyale en doeltreffende samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten – Competentie en bevoegdheden – Bevoegdheid om in rechte op te treden

Hof van Justitie 17-06-2021, C-800/19, Mittelbayerischer Verlag KG / SM

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Artikel 7, punt 2 – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen – Persoon die stelt dat zijn persoonlijkheidsrechten zijn geschonden als gevolg van de publicatie van een artikel op internet – Plaats waar de schade is ingetreden – Centrum van de belangen van deze persoon

Hof van Justitie 20-05-2021, C-913/19, CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Gefion Insurance A/S

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Artikel 10 – Artikel 11, lid 1, onder a) – Mogelijkheid om de verzekeraar met woonplaats op het grondgebied van een lidstaat op te roepen in een andere lidstaat, indien het een vordering van de verzekeringnemer, de verzekerde of een begunstigde betreft, voor het gerecht van de woonplaats van de eiser – Artikel 13, lid 2 – Rechtstreekse vordering ingesteld door de getroffene tegen de verzekeraar – Personele werkingssfeer – Begrip “getroffene” – Professional in de verzekeringssector – Bijzondere bevoegdheden – Artikel 7, punten 2 en 5 – Begrippen “filiaal”, “agentschap” of “enige andere vestiging”