Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
989 resultaten

Hof van Beroep Antwerpen 25-04-2018

Erkenning – Huwelijk – Buitenlandse huwelijksakte – Artikel 31 WIPR – Artikel 27
WIPR – Artikel 18 WIPR – Wetsontduiking – Artikel 21 WIPR – Openbare orde –
Artikel 146bis BW – Schijnhuwelijk – Artikel 12 EVRM – Artikel 16 Universele
Verklaring van de rechten van de mens – Recht om te huwen – Artikel 8 EVRM –
Recht op respect voor het privé- en familieleven – Artikel 40bis, § 2, lid 3
Vreemdelingenwet – Bijkomend onderzoek – Tegenstrijdige administratieve
beslissingen

Hof van beroep Bergen 06-11-2020

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid –
Kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming) –
Artikel 7 – Nieuwe gewone verblijfplaats

Hof van beroep Bergen 31-07-2020

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Artikel 8
Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Gewone verblijfplaats van het kind in
Zwitserland – Kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1996
(kinderbescherming) – Artikel 5 – Artikel 7 – Onwettige karakter van een
verplaatsing – Hoger belang van het kind – Voorlopige procedures in Zwitserland
– Contact tussen rechters

Hof van Beroep Gent 04-02-2021

Erkenning – Afstamming – Draagmoederschap – Californische rechterlijke
beslissing – Belgische wensouders – Artikel 22 WIPR – Artikel 23 WIPR – Artikel
25 WIPR – Geen wetsontduiking – Geen schending van de openbare orde –
Artikel 8 EVRM

Hof van beroep Luik 17-12-2020

Erkenning – Huwelijk – Buitenlands huwelijk – Artikel 27 WIPR – Fraude –
Formaliteiten rond de voltrekking van het huwelijk – Openbare orde

Hof van Cassatie 07-12-2020

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Wettelijk
verblijf – Artikel 7bis, § 2, eerste lid, 2° WBN – Artikel 4 van het koninklijk besluit
van 14 januari 2013 – Bezit van verblijfsdocumenten – Artikel 20, lid 1, VWEU –
Burgerschap van de Unie – Artikel 21, lid 1, VWEU – Vrij verkeer van werknemers
– Artikel 7, lid 1, a) Richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 – Artikel 25 – Artikel
40, § 4, 1° Vreemdelingenwet – Artikel 42quinquies

Hof van Cassatie 07-12-2020

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 1° WBN – Wettelijk
verblijf – Artikel 7bis, § 2, eerste lid, 2° WBN – Artikel 4 van het koninklijk besluit
van 14 januari 2013 – Recht op verblijf burgers van de Europese Unie en hun
familieleden – Geheel van verblijfstitels – Bijzondere verblijfsdocumenten op
grond van koninklijk besluit van 30 oktober 1991 – Burgerschap van de Unie –
Artikel 22 van het Internationaal Verdrag van 13 december 1960 tot
samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart “Eurocontrol”

Hof van Cassatie 11-12-2020

Betekening – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Artikel 8 – Degene voor
wie het stuk is bestemd – Weigering in ontvangst te nemen – Ontvangende
instantie – Taal die de bestemmeling begrijpt of geacht wordt te begrijpen –
Vertaling in de officiële taal – Verplichting modelformulier bijlage II

Hof van Cassatie 28-01-2021

Internationale betekening – Artikel 40 Ger.W. – Artikel 6 EVRM – Recht tot
toegang tot een gerecht – Onbekende woonplaats, verblijfplaats, of gekozen
woonplaats in België – Artikel 57 Ger.W. – Start termijn voor beroep

Hof van Cassatie 28-06-2019

Toepasselijk recht – Huwelijk – Artikel 3:172 Nederlands Burgerlijk Wetboek –
Gemeenschap – Bijdrage in kosten naar evenredigheid aandelen in de vruchten
en andere voordelen – Bijdrage in kosten naar evenredigheid van aandelen in
eigendom