Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
883 resultaten

Hof van beroep Brussel 22-05-2019

International bevoegheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Aanhangigheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Toepassingsgebied – Maatregelen ter bescherming van het kind – Artikel 15 – Verwijzing naar een gerecht dat beter in staat is de zaak te behandelen – Artikel 19 – Uitwisseling van informatie tussen rechters – Europees justitieel netwerk

Hof van beroep Gent 05-11-2018

Europees betalingsbevel – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Verzoek tot heroverweging – Uitzonderlijke omstandigheden – Artikel 14 Verordening 1393/2007 (Betekening) – Artikel 288 VWEU – Kennisgeving

Hof van Cassatie 04-01-2019

Erkenning – Alimentatie – Artikel 24 Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Gronden voor weigering van de erkenning – Ambtshalve toepassing – Rechten van verdediging

Hof van Cassatie 12-03-2019

Nationaliteit – Artikel 23, § 6, lid 1 WBN – Voorziening in cassatie – Vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit – Voorwaarden

Hof van Cassatie 18-02-2019

Staat van personen – Staatloosheid – Verdrag van New York van 28 september 1954 (Staatloze) – Montevideo Conventie – Palestina – Erkenning door de internationale gemeenschap

Hof van Cassatie 31-01-2019

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Staatsveiligheid – Feiten eigen aan de echtgenoot van de verzoekster

Hof van Justitie 04-09-2019, C-347/18, Alessandro Salvoni / Anna Maria Fiermonte

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 53 – Certificaat betreffende een beslissing in burgerlijke en handelszaken, dat staat in bijlage I – Bevoegdheden van het gerecht van herkomst – Ambtshalve toetsing of de regels inzake de bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten zijn geschonden

Hof van Justitie 05-09-2019, C-468/18, R / P

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van onderhoudsverplichtingen – Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Artikel 3, onder a) en d), en artikel 5 – Gerecht waarbij drie gezamenlijke verzoeken inzake de echtscheiding van de ouders van een minderjarig kind, de ouderlijke verantwoordelijkheid en de onderhoudsverplichting ten gunste van het kind zijn ingediend – Bevoegdverklaring inzake echtscheiding en onbevoegdverklaring inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid – Bevoegdheid inzake het verzoek betreffende een onderhoudsverplichting – Gerecht van de plaats waar de verweerder zijn gewone verblijfplaats heeft en waarvoor hij verschijnt

Hof van Justitie 10-07-2019, C-530/18, EP / FO

Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis)– Artikel 15 – Verwijzing van de zaak naar een gerecht van een andere lidstaat dat beter in staat is de zaak te behandelen – Uitzondering op de algemene regel dat het gerecht van de gewone verblijfplaats van het kind bevoegd is – Bijzondere band met een andere lidstaat – Factoren op grond waarvan kan worden bepaald welk gerecht beter in staat is – Verschillende rechtsregels – Belang van het kind

Hof van Justitie 10-07-2019, C-722/17, Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH / Enrico Casamassima

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis)– Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Exclusieve bevoegdheden – Artikel 24, punten 1 en 5 – Geschillen inzake zakelijke rechten op onroerende goederen en inzake de tenuitvoerlegging van beslissingen – Procedure voor de gerechtelijke veiling van een onroerend goed – Beroep tot betwisting van de verdeling van de opbrengst van die veiling