Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
869 resultaten

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Turnhout) 20-02-2019

Verordening 861/2007 (Geringe vorderingen) – Richtlijn 2000/35/EG – Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002 – Interesten – Schadevergoeding

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 16-01-2019

Erkenning – Buitenlandse huwelijksakte – Gezinshereniging – Artikel 10 Vreemdelingenwet – Weigering erkenning huwelijk – Schijnhuwelijk – Artikel 27 WIPR – Artikel 146bis BW – Openbare orde – Erkenning door de familierechtbank – Declaratief karakter

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 27-06-2019

Erkenning – Buitenlandse huwelijksakte – Gezinshereniging – Artikel 40ter Vreemdelingenwet – Weigering erkenning huwelijk – Schijnhuwelijk – Artikel 18 WIPR – Wetsontduiking – Artikel 42quater, § 1, 6° Vreemdelingenwet – Erkenning door de familierechtbank – Declaratief karakter

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 01-02-2019

Internationale bevoegdheid – Verbeurdverklaring – Koninklijk Besluit van 9 augustus 1991 – Artikel 24, 1 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Onroerend goed in Oostenrijk – Bestaan en omvang van eigendomsrecht – Artikel 27 – Ambtshalve onbevoegd verklaren – Kaderbesluit 2006/783 van 6 oktober 2006 – Tenuitvoerlegging verbeurdverklaring – Exclusieve bevoegdheid

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 18-06-2019

Uitvoerbaarheid – Buitenlandse rechterlijke beslissing – Exequatur – Artikel 22 WIPR – Artikel 24 WIPR – Artikel 25 WIPR – Weigeringsgronden – Geen rechtsmiddel met schorsende werking – Uitvoerbaar volgens Tunesisch recht – Kosten exequaturprocedure – Kosten tenuitvoerlegging

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 10-04-2019

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Wensvader is de
biologische vader – Wensmoeder is niet de biologische moeder – Vaderlijke
afstamming is door de overheid erkend – Artikel 8 EVRM – Recht op respect voor
het privéleven van het kind – Mogelijkheid tot vaststelling afstammingband met
wensmoeder noodzakelijk – Mogelijkheid adoptie toegelaten – Belang van het
kind

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 07-06-2018

Huwelijk – Huwen in het buitenland – Marokko – Attest van geen
huwelijksbeletsel – Consulair wetboek – Artikel 70 – Artikel 71 – Verzet door het
parket – Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk aan te gaan –
Artikel 146bis BW – Geen schijnhuwelijk

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 08-11-2018

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – 2-in-1-
vordering – Betwisting van vaderschap – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR –
Nederlands recht – Verbetering geboorteakte – Artikel 1383 e.v. Ger.W.

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 11-10-2018

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Nietigverklaring huwelijk–
Artikel 3, 1, a Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 46 WIPR – Artikel
47 WIPR – Filipijns recht – Belgisch recht – Bigamie

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 11-10-2018

Staat van personen – Verzoek tot erkenning als staatloze – Verdrag van New
York van 28 september 1954 (Staatloze) – Artikel 1.1 – Nationaliteit – Bewijs
ontbreken nationaliteit – Band met Staten – Geen Jordaanse nationaliteit – Geen
Belgische nationaliteit – Geen Finse nationaliteit