Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
869 resultaten

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 14-09-2017

Huwelijk – Huwen in het buitenland – India – Attest van geen huwelijksbeletselen
– Consulair wetboek – Artikel 70 – Artikel 71 – Verzet door het parket –
Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk aan te gaan – Artikel
146bis BW – Geen schijnhuwelijk

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 29-11-2018

Huwelijk – Huwen in het buitenland – India – Attest van geen huwelijksbeletsel
– Consulair wetboek – Artikel 70 – Artikel 71 – Verzet door het parket –
Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk aan te gaan – Artikel
146bis BW – Schijnhuwelijk

Hof van beroep Gent 10-01-2019

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Artikel 15
WBN – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Artikel 2 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Gewichtige feiten eigen aan de persoon
– Gebruik valse identiteit/naam

Hof van beroep Gent 10-01-2019

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 4° WBN – Artikel 9
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 – Negatief advies Openbaar Ministerie –
Bewijs van een handicap of invaliditeit

Hof van beroep Gent 13-12-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 3° WBN – Artikel 15
WBN – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Artikel 2 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Gewichtige feiten eigen aan de persoon
– Gebruik valse identiteit/naam

Hof van beroep Gent 13-12-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Artikel 15
WBN – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Artikel 2 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Gewichtige feiten eigen aan de persoon
– Gebruik valse identiteit/naam

Hof van beroep Gent 15-11-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Artikel 15
WBN – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Artikel 2 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Gewichtige feiten eigen aan de persoon
– Opsporingsonderzoek – Correctionele veroordeling

Hof van beroep Gent 20-12-2018

Nationaliteit – Artikel 10, lid 1 WBN – Toekenning Belgische nationaliteit –
Staatloosheid – Verdrag van New York van 28 september 1954 (Staatloze) –
Artikel 1

Hof van Justitie 02-05-2019, C-603/17, Pillar Securitisation Sàrl / Hildur Arnadottir

Prejudiciële verwijzing – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verdrag van
Lugano van 2007 – Artikel 15 – Overeenkomst gesloten door een consument –
Verhouding tot richtlijn 2008/48/EG – Consumentenkredietovereenkomst –
Artikelen 2 en 3 – Begrippen ‘consument’ en ‘transacties waarop de richtlijn van
toepassing is’ – Maximaal kredietbedrag – Irrelevant voor de toepassing van
artikel 15 van het Verdrag van Lugano van 2007

Hof van Justitie 06-06-2019, C-361/18, Ágnes Weil / Géza Gulácsi

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 66 – Werkingssfeer ratione
temporis – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Werkingssfeer ratione materiae –
Burgerlijke en handelszaken – Artikel 1, lid 1 en lid 2, onder a) – Uitgesloten
gebieden – Huwelijksgoederenrecht – Artikel 54 – Verzoek tot afgifte van een
certificaat dat aantoont dat de door het gerecht van oorsprong gegeven
beslissing uitvoerbaar is – Rechterlijke beslissing betreffende een
schuldvordering die is ontstaan uit de ontbinding van de uit een nietgeregistreerd
partnerschap voortvloeiende vermogensregeling