Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
883 resultaten

Hof van Justitie 18-09-2019, C-47/18, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad / Stephan Riel

Prejudiciële verwijzing – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Werkingssfeer – Artikel 1, lid 2, onder b) – Faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures – Daarvan uitgesloten – Rechtsvordering tot vaststelling van het bestaan van een vordering met het oog op de registratie ervan in het kader van een insolventieprocedure – Toepassing van verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikel 41 – Inhoud van de indiening van een vordering – Hoofdinsolventieprocedure en secundaire insolventieprocedure – Aanhangigheid en samenhang – Toepassing naar analogie van artikel 29, lid 1, van verordening 1215/2012 – Ontoelaatbaarheid

Hof van Justitie 27-06-2019, C-518/18, RD / SC

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 805/2004 (EET) – Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen – Waarmerking van een gerechtelijke beslissing als Europese executoriale titel – Minimumnormen voor procedures betreffende niet-betwiste schuldvorderingen – Verwerende partij zonder bekend adres die niet aanwezig was ter terechtzitting

Hof van Justitie 29-07-2019, C-451/18, Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. / DAF Trucks NV

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Bijzondere bevoegdheid – Artikel 7, punt 2 – Verbintenissen uit onrechtmatige daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Plaats waar de schade is ingetreden – Verzoek om vergoeding van de schade die is veroorzaakt door een met artikel 101 VWEU en artikel 53 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte strijdig verklaarde mededingingsregeling

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Turnhout) 17-01-2019

Europees betalingsbevel – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Artikel 13 – Artikel 16 – Verweer – Termijn – Artikel 14 – Betekening of kennisgeving – Artikel 14 Verordening 1393/2007 (Betekening) – Artikel 20 Verordening 1896/2006 – Verzoek tot heroverweging

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Turnhout) 20-02-2019

Verordening 861/2007 (Geringe vorderingen) – Richtlijn 2000/35/EG – Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002 – Interesten – Schadevergoeding

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 16-01-2019

Erkenning – Buitenlandse huwelijksakte – Gezinshereniging – Artikel 10 Vreemdelingenwet – Weigering erkenning huwelijk – Schijnhuwelijk – Artikel 27 WIPR – Artikel 146bis BW – Openbare orde – Erkenning door de familierechtbank – Declaratief karakter

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 27-06-2019

Erkenning – Buitenlandse huwelijksakte – Gezinshereniging – Artikel 40ter Vreemdelingenwet – Weigering erkenning huwelijk – Schijnhuwelijk – Artikel 18 WIPR – Wetsontduiking – Artikel 42quater, § 1, 6° Vreemdelingenwet – Erkenning door de familierechtbank – Declaratief karakter

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 01-02-2019

Internationale bevoegdheid – Verbeurdverklaring – Koninklijk Besluit van 9 augustus 1991 – Artikel 24, 1 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Onroerend goed in Oostenrijk – Bestaan en omvang van eigendomsrecht – Artikel 27 – Ambtshalve onbevoegd verklaren – Kaderbesluit 2006/783 van 6 oktober 2006 – Tenuitvoerlegging verbeurdverklaring – Exclusieve bevoegdheid

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 18-06-2019

Uitvoerbaarheid – Buitenlandse rechterlijke beslissing – Exequatur – Artikel 22 WIPR – Artikel 24 WIPR – Artikel 25 WIPR – Weigeringsgronden – Geen rechtsmiddel met schorsende werking – Uitvoerbaar volgens Tunesisch recht – Kosten exequaturprocedure – Kosten tenuitvoerlegging

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 10-04-2019

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Wensvader is de
biologische vader – Wensmoeder is niet de biologische moeder – Vaderlijke
afstamming is door de overheid erkend – Artikel 8 EVRM – Recht op respect voor
het privéleven van het kind – Mogelijkheid tot vaststelling afstammingband met
wensmoeder noodzakelijk – Mogelijkheid adoptie toegelaten – Belang van het
kind