Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1110 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12-05-2022, X / Tsjechië

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofde achterhouding van een kind in Tsjechië – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Terugkeer bevolen – Tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing tot terugkeer naar de VS – Analyse in het licht van de procedurele vereisten eigen aan artikel 8 EVRM – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 17-05-2022, Loiry / Roemenië

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofde overbrenging van een kind naar Roemenië – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Terugkeer bevolen – Gebrek aan tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing tot terugkeer naar Frankrijk – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Grondwettelijk Hof 09-06-2022

Nationaliteit – Verkrijging van de Belgische nationaliteit – Verkrijging door nationaliteitsverklaring – Voorwaarden – Bewijs van de maatschappelijke integratie – Onafgebroken tewerkstelling gedurende vijf jaar – Artikel 12bis, §1, 2°, d), vierde streepje WBN – Onderbreking door ouderschapsverlof – Interpretatie dat ouderschapsverlof geen onderbreking vormt – Geen schending van artikel 22 en 22bis Grondwet

Hof van beroep Antwerpen 17-05-2022

Opmaak Belgische akte van burgerlijke stand op grond van buitenlandse akte
van burgerlijke stand (artikel 68 oud BW) – Buitenlandse huwelijksakte –
Erkenning buitenlandse echtscheidingsbeslissing – Onverenigbaarheid met een
in België gewezen beslissing (artikel 25, § 1, 5° WIPR) – Belgische
echtscheidingsbeslissing – Geen erkenning – Erkenning buitenlandse
huwelijksakte – Artikel 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle –
Grondvoorwaarden om te huwen – Artikel 147 oud BW (verbod bigamie) –
Eerder huwelijk – Ontbinding in het buitenland – Parallelle
echtscheidingsvordering in België – Erkenning buitenlandse
echtscheidingsbeslissing – Miskenning eerdere aanhangigheid van een
vordering in België (artikel 25, § 1, 6° WIPR) – Geen erkenning – Artikel 21 WIPR
– Openbare orde – Geen schending – Artikel 18 WIPR – Wetsontduiking –
Afwezigheid van wetsontduiking – Artikel 12 EVRM – Recht om te huwen – Geen
schending – Artikel 8 EVRM – Niet-erkenning buitenlandse huwelijkskakte niet
evenredig – Schending Artikel 8 EVRM – Erkenning buitenlandse huwelijksakte

Hof van beroep Brussel 01-06-2021

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 5.3 –
Onrechtmatige daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft
voorgedaan – Zuiver financiële schade zonder bijkomende omstandigheden –
Geen relevant aanknopingspunt – Artikel 15, (1)c en artikel 16(1) niet van
toepassing – Geen contractuele relatie – Belgische rechter niet bevoegd

Hof van beroep Brussel 12-04-2021

Verdrag van Den Haag van 1965 (betekening) – Artikel 5.3 – Verordening
1393/2007 (Betekening) – Artikel 8 – Ontbreken vertaling – Geen
nietigheidssanctie – Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel
I) – Artikel 5.3 – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 5.3 – Onrechtmatige
daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Zuiver
financiële schade zonder bijkomende omstandigheden – Geen relevant
aanknopingspunt – Geen bijzondere omstandigheden – Belgische rechter niet
bevoegd

Hof van beroep Brussel 20-05-2022

Koop-verkoopovereenkomst – Weens Koopverdrag (CISG) – Bewijs van de
tekortkoming door een van de partijen – Artikel 11 Weens Koopverdrag – Vrij
bewijsregime – Geen expliciete regel inzake bewijslast – Geen algemeen beginsel
waarop het Verdrag berust – Toepasselijk recht – Verordening 593/2008 (Rome
I) – Artikel 18 – Toepassing van de lex contractus – Afwezigheid van rechtskeuze
– Recht van de gewone verblijfplaats van de verkoper (artikel 4)

Hof van Cassatie 05-05-2022

Erkenning en tenuitvoerlegging – Exequatur – Verordening 44/2001 (Brussel I) –
Weigeringsgronden – Artikel 34.3 – Beslissing onverenigbaar met een tussen
dezelfde partijen in de aangezochte lidstaat gegeven beslissing – Strikte
interpretatie – Enkel onverenigbaar in zoverre rechtsgevolgen ten aanzien van
dezelfde partijen elkaar uitsluiten

Hof van Cassatie 28-04-2022

Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke
en handelszaken – Werkingssfeer ratione materiae – Artikel 1, lid 2, onder b) –
Faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures – Vordering
ingesteld door de curator – Schuldvordering uit overeenkomst die vóór de
opening van een insolventieprocedure was gesloten – Toepassing van
Nederlands recht – Nederlandse Faillissementswet

Hof van Justitie 01-08-2022, C-501/20, MPA / LCDNMT

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikelen 3, 6 tot en met 8 en 14 – Begrip ‚gewone verblijfplaats’ – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen – Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Artikelen 3 en 7 – Onderdanen van twee verschillende lidstaten die in een derde staat wonen als arbeidscontractant bij de delegatie van de Europese Unie in die derde staat – Vaststelling van de bevoegdheid – Forum necessitatis