Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
869 resultaten

Hof van Justitie 06-06-2019, C-827/18, MC / ND

Prejudiciële verwijzing – Artikel 53, lid 2 en artikel 99 van het reglement voor de
procesvoering van het Hof – Ruimte van vrijheid, veiligheid en justitie – Justitiële
samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verdrag van
Lugano van 2007 – Artikel 22, lid 1 – Geschillen over zakelijke rechten op huur
en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen – Teruggave van de
vruchten uit huur van een woning vóór de eigendomsoverdracht

Hof van Justitie 08-05-2019, C-25/18, Bryan Andrew Kerr / Pavlo Postnov, Natalia Postnova

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 7,
punt 1, onder a) – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit
overeenkomst – Begrip ‘verbintenissen uit overeenkomst’ – Besluit van de
algemene vergadering van de vereniging van eigenaars van een gebouw – Op
de mede-eigenaars rustende verplichting om de bij dat besluit vastgestelde
jaarlijkse financiële bijdragen te leveren aan het budget van de vereniging van
eigenaars – Rechtsvordering met het oog op de naleving van die verplichting –
Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Verordening
593/2008 (Rome I) – Artikel 4, lid 1, onder b) en c) – Begrippen ‘overeenkomst
inzake dienstverlening’ en ‘overeenkomst die een zakelijk recht op een
onroerend goed tot onderwerp heeft’ – Besluit van de algemene vergadering van
de vereniging van eigenaars van een gebouw met betrekking tot de
onderhoudskosten van de gemeenschappelijke delen ervan

Hof van Justitie 11-04-2019, C-464/18, ZX / Ryanair DAC

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Vaststelling van het gerecht dat bevoegd
is om van een verzoek om compensatie voor een vertraagde vlucht kennis te
nemen – Artikel 7, punt 5 – Exploitatie van een filiaal – Artikel 26 – Stilzwijgende
aanwijzing – Noodzaak dat de verweerder verschijnt

Hof van Justitie 11-04-2019, C-603/17, Peter Bosworth, Colin Hurley / Arcadia Petroleum Limited e.a.

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële
samenwerking in burgerlijke zaken – Verdrag van Lugano van 2007 –
Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken – Titel II, afdeling 5 (artikelen 18-21) – Bevoegdheid
ten aanzien van individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst

Hof van Justitie 23-05-2019, C-658/17, WB

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Verordening 650/2012 (Erfrecht) – Artikel 3, lid 1, onder g) en i) – Begrip
‘beslissing’ inzake erfopvolging – Begrip ‘authentieke akte’ inzake erfopvolging
– Juridische kwalificatie van de nationale erfrechtverklaring – Artikel 3, lid 2 –
Begrip ‘gerecht’ – Geen kennisgeving aan de Europese Commissie door de
lidstaat van het feit dat notarissen als niet-gerechtelijke autoriteiten net zoals
gerechten rechterlijke functies vervullen

Hof van Justitie 26-03-2019, C-129/18, SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese Unie – Recht van vrij
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de Unieburgers en
hun familieleden – Richtlijn 2004/38/EG – Familieleden van de Unieburger –
Artikel 2, punt 2, onder c) – Begrip ‘rechtstreekse bloedverwant in neergaande
lijn’ – Kind dat uit hoofde van het Algerijnse kafala-stelsel (zorgverstrekking)
onder vaste wettelijke voogdij staat – Artikel 3, lid 2, onder a) – Andere
familieleden – Artikel 7 en artikel 24, lid 2, van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie – Familie- en gezinsleven – Belangen van het
kind

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 15-03-2018, Naït-Liman / Zwitserland

Internationale bevoegdheid – Recht op toegang tot de rechter – Geen schending
artikel 6 EVRM – Compensatie voor foltering – Noodforum

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 18-12-2018, Khusnutdinov en X / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Terugkeer kind – Verblijfplaats kind – Geen
schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven
– Belang van het kind – Hereniging ouder met kind – Lengte procedures – Geen
schending van artikel 13 EVRM – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 19-12-2018, Molla Sali / Griekenland

Toepasselijk recht – Erfopvolging – Automatische toepassing van de Sharia in
Griekenland op moslimminderheid – Geloof erflater – Testament opgesteld naar
Grieks recht – Rechten van minderheden – Artikel 14 EVRM (verbod van
discriminatie) – Artikel 1 Protocol 1 EVRM (bescherming van eigendom)

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 12-12-2018

Erkenning – Echtscheiding – Marokkaanse authentieke akte – Verstoting –
Artikelen 78-93 Marokkaans Familiewetboek – Franse vrouw – Gewone
verblijfplaats in België – Kwalificatie echtscheiding – Geen toepassing van artikel
57 WIPR – Artikel 25 WIPR – Geen weigeringsgronden