Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
812 resultaten

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 05-02-2018

Verzoek tot erkenning als staatloze – Verzoekers van Palestijnse origine – Palestina – Geen staat waarvan men de nationaliteit kan verwerven – Statuut van staatloze toegekend

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 19-02-2018

Nationaliteit – Artikel 1 §2, 4° WBN – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Artikel 2, 1° KB van 14 januari 2013 – Strafrechtelijke veroordeling – Boetes betaald en dossiers geseponeerd – Geen gewichtig feit eigen aan de persoon

Grondwettelijk Hof 07-02-2018

Nationaliteit – Verlies van de Belgische nationaliteit – Vervallenverklaring – Ernstige tekortkomingen aan de verplichtingen als Belgische burger

Grondwettelijk Hof 11-01-2018

Nationaliteit – Vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit – Artikel 23 WBN – Openbaarheid van de terechtzittingen – Uitzonderingen – Context (algemeen dreigingsniveau) – Niet-openbaarheid van de terechtzitting

Hof van beroep Brussel 29-03-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 1° WBN – Ononderbroken verblijf sinds de geboorte – Artikel 7bis WBN – Wettelijk verblijf – Artikel 4 Konkinklijk besluit van 14 januari 2013 – Exhaustieve lijst – Niet conform de wet

Hof van beroep Gent 17-05-2018

Afstamming – Vaderlijk erkenning – Internationale bevoegdheid – Artikel 61, 1° WIPR – Gewone verblijfplaats kind – Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 62, § 1, 1ste lid WIPR – Recht van de nationaliteit van de aspirant-erkenner – Cubaans recht – Artikel 62, § 1, 2de lid WIPR – Toestemming moeder en/of kind – Geen toestemming moeder – Rechtelijke machtiging tot vaderlijke erkenning – Kind ouder dan één jaar – Rekening houden met het belang van het kind – Geen machtiging

Hof van beroep Gent 19-10-2017

Nationaliteit – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Onafgebroken wettelijk verblijf – Tussenperiode zonder wettelijk verblijf – Kandidaat-vluchteling tijdens asielprocedure – Tijdelijk recht op verblijf – Geen wettelijk verblijf in de zin van artikel 7bis, § 2, 2° WBN

Hof van Justitie 06-06-2018, C‑250/17, Virgílio Tarragó da Silveira / Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Insolventieprocedure – Verordening 1346/2000 (Insolventieverordening) – Artikel 15 – Gevolgen van de insolventieprocedure voor lopende rechtsvorderingen betreffende een goed of recht waarover de schuldenaar het beheer en de beschikking heeft verloren – Begrip ‘lopende rechtsvordering’ – Procedure ten gronde strekkende tot de erkenning van het bestaan van een schuldvordering

Hof van Justitie 10-04-2018, C-85/18, CV / DU

Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Gezagsrecht – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikelen 8, 10 en 13 – Begrip ‘gewone verblijfplaats’ van het kind – Beslissing van een gerecht van een andere lidstaat met betrekking tot de verblijfplaats van het kind – Ongeoorloofde overbrenging of niet-terugkeer – Bevoegdheid in gevallen van kinderontvoering

Hof van Justitie 19-04-2018, C-565/16, Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Bevoegdheid van een gerecht van een lidstaat waar een verzoek tot machtiging om een nalatenschap namens een minderjarig kind te verwerpen is ingediend – Bevoegdheid in ouderlijke zaken – Prorogatie van rechtsmacht – Artikel 12, lid 3, onder b) – Aanvaarding van de bevoegdheid – Voorwaarden