Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1127 resultaten

Hof van Cassatie 06-05-2007

Internationale bevoegdheid - Beschermingsmaatregelen ten aanzien van minderjarigen – Internationaal en territoriaal bevoegde jeugdrechter – Onduidelijke rechtsgrond, waarschijnlijk Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis)

Hof van cassatie 10-11-2005

Arbitrage – Nietigheidsgrond arbitrale sententie – Artikel 1704 Ger. W. – Miskenning van de bewijskracht levert geen schending van de motiveringsplicht in de zin van artikel 1704, 2, i op – Verkeerde uitlegging akte impliceert niet dat arbitrale sententie werd gesteund op een feit waaromtrent partijen geen verweer hebben kunnen voeren

Hof van Cassatie 10-11-2006

Betekening – Haagse betekeningsverdragen – Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959 – Ogenblik betekening en stuiting verjaring – Ontvangst van het stuk door de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht in het rechtsgebied waarvan de geadresseerde zich bevindt – Non bis in idem – Cassatieberoep onontvankelijk

Hof van Cassatie 18-06-2007

Toepasselijk recht op gevolgen echtscheiding en onderhoudsgeld na echtscheiding – Artikel 3, derde lid B.W. (oud) – Verstoting naar Marokkaans recht – Lex patriae communis – Geen afwijking van normaal toepasselijk recht omwille van het feit dat geen recht op onderhoudsgeld voor de onschuldige echtgenoot is voorzien – Artikel 301 B.W. is niet van internationale openbare
ordeVerstoting naar Marokkaans recht – Toepasselijk recht op gevolgen echtscheiding en onderhoudsgeld na echtscheiding – Artikel 3, derde lid B.W.
(oud) – Lex patriae communis – Geen afwijking van normaal toepasselijk recht
omwille van het feit dat geen recht op onderhoudsgeld voor de onschuldige
echtgenoot is voorzien – Artikel 301 B.W. is niet van internationale openbare
orde

Hof van cassatie 28-05-2006

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 18 – Forum van acceptatie – Exceptie van onbevoegdheid wegens bestaan bevoegdheidsbeding – In limine litis opwerpen, vóór elk verweer ten gronde – Begrip ‘verweer ten gronde’ beoordelen volgens lex fori – Artikel 854 Ger. W. – Akkoord met aanstelling
gerechtsdeskundige bij wijze van voorafgaande maatregel vormt een verweer
ten gronde waarmee impliciet maar zeker bevoegdheid is erkend

Hof van Justitie 14-12-2006, C-283/05, ASML

Erkenning en tenuitvoerlegging – Beslissing bij verstek – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 34.2 – Weigering wegens schending van de rechten van verdediging bij laattijdige betekening of mededeling van het gedinginleidend stuk – Uitzondering op de weigering indien de verweerder geen rechtsmiddel heeft aangewend tegen de beslissing terwijl hij daartoe in staat was – Begrip ‘in staat zijn’ – Geen formeel regelmatige betekening of mededeling van de beslissing nodig – Daadwerkelijke kennis vereist van de inhoud van de beslissing door zo tijdige betekening of mededeling dat de verweerder zich heeft kunnen verdedigen bij het gerecht van de staat van herkomst

Hof van Justitie 16-02-2006, C-3/05, Verdoliva

Beslissing houdende verlof tot tenuitvoerlegging – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 36 – Aanvang verzetstermijn – Eenvoudige kennisneming van die beslissing volstaat niet om verzetstermijn te doen aanvangen – Vereiste van regelmatige betekening conform de lex fori

Hof van Justitie 17-03-2005, C-294/02, Commissie / AMI Semiconductor Belgium e.a.

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en privaatrechtelijke vennootschappen – Arbitragebeding – Aanwijzing van het Europese Gerecht van eerste aanleg – Uitlegging en toepasbaarheid arbitragebeding – Geen specifieke formulering vereist – Bedoeling partijen om geschil aan beoordeling communautaire rechterlijke instanties te onderwerpen – Bevoegdheid ten aanzien van partij tegen wie een insolventieprocedure is geopend – Beoordelen volgens het voor het Hof van Justitie toepasselijke procesrecht – Onbevoegdheid van het Hof – Procesbekwaamheid vennootschappen – Toepasselijk recht – Lex societatis, zijnde het recht waaronder de vennootschap is opgericht

Rechtbank van eerste aanleg Hasselt 17-10-2006

Erkenning vreemd echtscheidingsvonnis – Artikel 25, § 1, 7° WIPR– Weigering op grond van beweerdelijke exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechters onterecht

Rechtbank van eerste aanleg Hasselt 31-10-2006

Erkenning vreemd echtscheidingsvonnis – Artikel 25, § 1, 7° WIPR – Weigering op grond van beweerdelijke exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechters onterecht